Oddělení dějin středověku

Zaměření oddělení

Odborné zaměření oddělení dějin středověku se dělí do dvou základních tematických skupin, a to na: dějiny středověku s akcentem na vývoj českých a středoevropských dějin (cca 10.–16. stol.) a historickou geografii se zaměřením na vývoj krajiny od historických počátků do moderní doby. Mezi základní badatelské úkoly oddělení patří vydávání pramenů ke středověkým českým dějinám. Jedná se přitom zejména o ucelené řady edic panovnických listin a vydávání textů k církevním a náboženským dějinám. Druhou prioritou oddělení je transdiciplinární výzkum témat v obecnějším evropském kontextu, jako např. dějiny elit, společenské interakce, dvory a rezidence či židovské osídlení, dále pak také proměna historické krajiny i urbánní sítě.

Hlavní výzkumné projekty

 • Komparativní studium vzniku a vývoje formování státních útvarů střední a středovýchodní Evropy
 • Dvory a rezidence ve středověku ve středoevropském kontextu 
 • Církevní a náboženské dějiny středověku s akcentem na vývoj v českých zemích
 • Dějiny židovského osídlení v Čechách a na Moravě do poloviny 16. století
 • Historickogeografická a historickokartografická studia
 • Historický atlas měst České republiky

Ediční projekty oddělení

 • Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
 • Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (vybrané archivy)
 • Prameny k církevním dějinám a dějinám náboženského myšlení
 • Edice historických map a mapových podkladů

Periodika oddělení

 • Mediaevalia Historica Bohemica
 • Historická geografie

Spravované fondy a sbírky

 • Pozůstalost Augusta Sedláčka
 • Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR
 • Fotosbírka Historického ústavu AV ČR

Významné projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV075
Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén
Cílem projektu je uskutečnit kulturněhistoricky koncipovaný výzkum lázeňství v 18.–1. pol. 20. století. Nástup...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV030
Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace
Hranice jsou pojmem, který vyjadřuje činnost společnosti od jejích počátků, spjatou s různými formami hraničení...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV040
Mapa českých hradů. Hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti
Cílem projektu je vytvoření ucelené palety prostředků, které výrazně posunou a zefektivní výzkumné aktivity v...
Více