Fotosbírka Historického ústavu

Z důvodu revize fondu je fotosbírka Historického ústavu od 1. února 2023 až do odvolání pro veřejnost uzavřena.

Vznik fotografické sbírky, která je uchovávána v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., souvisel s původním posláním instituce. Roku 1921 založený Československý státní historický ústav vydavatelský byl ustaven jako specializované pracoviště pro ediční práci, jež měla vycházet ze soustavného výzkumu domácích i zahraničních knihoven a archivů. Jedním ze stěžejních úkolů nové instituce se stalo pokračování edice Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (RBM), která měla zahrnout listiny a listy lucemburského období. Za tímto účelem začala vznikat rozsáhlá sbírka opisů, později fotografických negativů a snímků pořizovaných v domácích i evropských archivech. Vzhledem k omezeným finančním možnostem a organizačním problémům se však soustavný výzkum soustředil především na domácí archivní fondy. Dějinný vývoj provázela také postupná změna koncepce a zaměření ústavu, která vedla zejména v období po 2. světové válce k celkovému útlumu ediční činnosti jako takové. Přesto přípravné práce k vydávání RBM pokračovaly a průzkumu byly podrobeny desítky archivních sbírek v Československu i v zahraničí. Přes částečně problematický stav zpracování představuje fotografická sbírka zcela mimořádný soubor dokumentů. Její výjimečnost spočívá jak v časovém, tak obsahovém záběru kolekce. Žádný jiný soustavný archivní výzkum se v minulosti nesoustředil na komplexní shromáždění diplomatického materiálu, který pokrývá celé středověké období a má přesahy do novověku. O výjimečnosti sbírky nejlépe svědčí dochovaný údaj, že se k září roku 1960 na fotografických svitcích nacházelo bezmála 106 000 snímků. Nelze se jistě domnívat, že kolekce obsahuje kompletní fotodokumentaci bohemikální listinné produkce. Zejména archivní výzkum v zahraničí byl spíše výběrový. Přesto se ve sbírce nachází nejucelenější soubor diplomatických pramenů na našem území. 
Součástí fotografické sbírky HÚ je rovněž bohatý materiál zaměřený obecně na evropské dějiny – fotografie významných osobností, míst, památek, událostí, písemností etc.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a uložení sbírky není zatím možné fond volně zpřístupnit širší veřejnosti. V současné chvíli je možné sbírku využít pouze na základě badatelských dotazů adresovaných odpovědným osobám. Elektronicky volně přístupné jsou pak inventáře kolekce RBM, které nabízí abecedně řazený přehled domácích i zahraničních archivů a zde fotografovaných listin, jež měly posloužit jako podklad pro pokračování práce na ediční řadě - Inventáře RBM | Kartotéky Augusta Sedláčka (augustsedlacek.cz). Abecedně řazené složky obsahují soupisy jednotlivých fotografovaných listin, případně jiných druhů pramenů, s formálními (originální signatura písemnosti; identifikátory v rámci fotografické sbírky) i obsahovými (časové vročení; vydavatel; příjemce) informacemi.

Kontakt

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
e-mail: dolezal@hiu.cas.cz

PhDr. Lenka Blechová, Ph.D.
e-mail: blechova@hiu.cas.cz

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
e-mail: zelenka@hiu.cas.cz