Shromáždění výzkumných pracovníků

Shromáždění výzkumných pracovníků tvoří výzkumní pracovníci pracoviště (postdoktorandi, vědečtí asistenti, vědečtí pracovníci, vedoucí vědečtí pracovníci a emeritní pracovníci s úvazkem 0,5 a více).

Shromáždění výzkumných pracovníků:
a) tajným hlasováním volí a odvolává členy Rady pracoviště,
b) volí a odvolává zástupce pracoviště do Sněmu,
c) navrhuje kandidáty na funkce předsedy, členů Rady a členů Vědecké rady,
d) vyjadřuje se k nejvýznamnějším otázkám činnosti, uspořádání a hospodaření pracoviště, které mu předloží ředitel pracoviště, Rada pracoviště nebo Dozorčí rada, nebo které jsou obsaženy v žádosti výzkumných pracovníků o svolání shromáždění

Shromáždění výzkumných pracovníků se schází podle potřeby. Svolává a řídí je ředitel pracoviště nebo předseda Rady pracoviště. Shromáždění výzkumných pracovníků musí být svoláno do dvou týdnů, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina výzkumných pracovníků.