Knihovní řád

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR ve znění zákona č. 220/2000 Sb., Stanovami Akademie věd ČR ze dne 19. února 2001 (článek 46d) a zřizovací listinou Historického ústavu AV ČR, jehož je knihovna součástí, vydávám tento knihovní řád.

Čl. 2 Poslání knihovny

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

Čl. 3 Další právní ustanovení

Knihovna podle čl. 17, odst. 4, Listiny základních lidských práv a svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen vlastním pracovníkům, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Čl. 4 Poradní orgán

Poradním orgánem ředitele ústavu ve věcech knihovny je Knihovní rada, kterou jmenuje ředitel ústavu.

II. Knihovní a informační zdroje

Tematická a druhová skladba knihovních fondů primární i sekundární povahy odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště. Takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji v koordinaci a spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní fond není omezen pouze na klasické nosiče informací, ale zahrnuje také elektronické informační zdroje a fondy.

III. Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu, bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty široké veřejnosti, které poskytuje rovněž bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Umožňuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů a přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna HÚ bezplatný přístup. Poskytuje meziknihovní výpůjční službu.

IV. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 1 Kategorizace uživatelů

Uživatelé knihovnických a informačních služeb se dělí na dvě kategorie:

a) interní – pracovníci Historického ústavu AV ČR (jejich evidenci vede personální oddělení ústavu)
b) externí – zaměstnanci ostatní pracovišť AV ČR, VŠ a širší veřejnost (v rámci knihovny ani ústavu se nevede jejich evidence).

Čl. 2 Povinnosti uživatelů

Všichni uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

V. Výpůjční řád knihovny

Čl. 1 Všeobecné podmínky půjčování

Půjčování dokumentů z vlastního knihovního a informačního fondu je pro všechny uživatele bezplatné. Absenční výpůjčky z fondu stejně jako výpůjčky z fondů jiných knihoven poskytuje knihovna pouze interním uživatelům. Externím uživatelům jsou poskytovány pouze prezenční výpůjčky do studovny. Absenční výpůjčky jiným subjektům než jsou pracovníci ústavu jsou možné pouze formou meziknihovní výpůjční služby.

Čl. 2 Způsoby půjčování

Informační prameny se absenčně půjčují v místnosti výpůjčního protokolu ve stanovené pracovní době. Na každý půjčovaný dokument musí být vystaven výpůjční lístek, který uživatel řádně a čitelně vyplní a podepíše. Knihovník zkontroluje správnost údajů uvedených na výpůjčním lístku.

Čl. 3 Některá omezení výpůjček

Vzhledem k úkolům a potřebám pracoviště omezuje knihovna půjčování některých druhů informačních pramenů následovně:

a) mimo prostor knihovny a studovny se nepůjčují informační prameny zařazené do příručního fondu a jednotlivá čísla časopisů běžného roku
b) mimo prostor knihovny a studovny se nepůjčují disertační práce, staré tisky, prvotisky, cenná unikátní díla (některé kategorie navíc podléhají zvláštnímu režimu i v rámci prezenčních výpůjček – např. souhlas autora, zákaz jakékoliv formy kopírování atd.)

Čl. 4 Postup při půjčování

Knihovna připraví uživateli žádaný informační pramen podle provozních podmínek knihovny. Připravený informační pramen se uživateli rezervuje po dobu 2 týdnů, není-li dohodnuto jinak. Žádá-li uživatel informační pramen, který je půjčen, může požádat o záznam.

Čl. 5 Poskytování MVS z fondů jiných knihoven

Není-li žádaný informační pramen ve fondu knihovny ústavu, může interní uživatel požádat knihovnu o zprostředkování výpůjčky meziknihovní výpůjční službou, popř. mezinárodní výpůjční službou. Uživatel je pak povinen se v těchto případech podřídit podmínkám půjčujících knihoven. Podmínky půjčování z mimoústavních knihoven jsou upravovány zvláštními předpisy.

Čl. 6 Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Není-li informační pramen žádán dalším uživatelem je zaměstnancům ústavu tato lhůta automaticky prodloužena o další měsíc. Maximální délka výpůjčky včetně automatického prodlužování je 2 roky. Po uplynutí této doby je uživatel povinen předložit informační pramen k revizi. Periodika se půjčují na maximální dobu 2 týdnů. Výpůjčky z fondu knihovny poskytované externím badatelům pouze formou meziknihovní výpůjční služby se řídí standardními pravidly MVS (výpůjčka 1 měsíc, o prodloužení nutno žádat před uplynutím této doby).

Čl. 7 Revize výpůjček

Knihovna je oprávněna provádět revizi výpůjček. Při těchto revizích jsou všichni uživatelé povinni předložit ke kontrole všechny informační prameny půjčené z fondu knihovny ústavu.

Čl. 8 Vracení vypůjčeného dokumentu

Při vrácení výpůjčky vrátí pracovník knihovny uživateli tu část výpůjčního lístku, která je uživatelem podepsána (originál) a která se tímto stává dokladem o vrácení.

Čl. 9 Další ustanovení

Pracovníkům ústavu se přísně zakazuje půjčovat informační prameny z fondu knihovny nebo zapůjčené jejím prostřednictvím z fondů jiných knihoven třetí osobě. Za vypůjčený informační pramen ručí ten uživatel, který podepsal výpůjční lístek! Poškození nebo ztrátu informačního pramene je uživatel povinen neprodleně hlásit knihovně. Knihovní rada navrhne řediteli ústavu jednu z následujících forem náhrady:

a) dodání neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a ve vazbě přiměřené kvality
b) dodání kopie, kterou zajistí a uhradí uživatel
c) nahrazení dokumentu publikací jinou, přiměřené kvality a hodnoty

Ústav je oprávněn při neplnění závazků uživatelem vymáhat ztracený informační pramen soudně.

Před ukončením pracovního poměru v HÚ AV ČR je každý pracovník ústavu povinen vrátit všechny informační prameny půjčené z knihovny ústavu nebo jejím prostřednictvím. Stejné ustanovení platí i v případě dlouhodobé absence pracovníka ústavu (delší než 3 měsíce), pokud není dohodnuto jinak.

Uživatel postižený závažnou infekční chorobou (žloutenka atd.) je povinen všechny vypůjčené informační prameny před jejich vrácením nechat vydezinfikovat. V době infekční choroby nemá výpůjční právo.

VI. Kopírovací a reprografické služby

Mimoústavní badatelům jsou kopírovací služby poskytovány za úhradu nákladů spojených s pořízením kopie. Cena a způsob úhrady je určována interní směrnicí zpracovanou THS ústavu a schválenou ředitelem. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy nebo je požadovaný způsob pořízení kopie hrubě nešetrný (poškozující) k originálu.

VII. Závěrečná ustanovení

Uživatel je povinen dodržovat výpůjční řád knihovny a podrobit se stanoveným kontrolním opatřením. Soustavné nedodržování výpůjčního řádu pracovníkem ústavu může být hodnoceno jako vážné porušování pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce. U externího uživatele může chronické porušování knihovního řádu vést až k zákazu poskytování knihovních služeb dotyčné osobě. Výjimky z výpůjčního řádu v odůvodněných případech uděluje ředitel ústavu, jeho zástupce, vědecký tajemník a vedoucí knihovny. Knihovní řád vydává ředitel ústavu.

Tento knihovní řád nabyl platnosti dne 1. 12. 2002.

Upozornění
Při využití služby MVS účtujeme poštovné dle sazby České pošty
tj. doporučená zásilka + váha knihy. Za kopie článků účtujeme 1 stranu za 2 Kč + poštovné.

Ve studovně je možnost připojení WiFi.