Výzkumné centrum dějin a kultury východní Evropy

Aktivity centra

Podstránky centra:

Publikační výstupy


Výzkumné centrum dějin a kultury východní Evropy zahájilo svou činnost 1. září 2015. Zajišťuje spolupráci s badateli a výzkumnými institucemi, které se věnují tématům z kulturních, sociálních, hospodářských, duchovních i politických dějin východní Evropy a tématům o minulosti tohoto historického oboru. Zaměřuje se na podporu a rozvoj meziinstitucionální i mezioborové spolupráce, v níž je kladen důraz na komparativní a víceoborové studium dějin východní Evropy. Východní Evropa je při tom chápána jako geopolitický a kulturní prostor Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Pobaltí a zemí někdejšího Sovětského svazu s převahou slovanského živlu a možnými přesahy do sousedních a vztahově s tímto územím provázaných oblastí a kultur. Vlastní bádání probíhají v chronologickém záběru celého dějinného prostoru. Zpravidla jim předcházejí vědecká setkání, konference a kolokvia, taková, která jsou v neposlední řadě soustředěná na metodologické otázky a na jejich proměny s ohledem na genezi a vývoj oboru. Cílem Centra je obnovit a rozvinout tradici českých historických a kulturních komparativně a mezioborově pojatých studií dějin východní Evropy činěných v širokém geopolitickém záběru. Jde o to otevřít komplexnější, v odborných náhledech, diskusích a nových pojetích generovaný pohled na minulost východoevropského prostoru. Ten je přitom pojímán v širokém pohledu na řešení diskurzů a otázek a v kulturně historické a politické proměnlivosti. Ve všem je kladen důraz na mezinárodní dimenzi.

Vedoucí centra

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Tajemnice centra

Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová, Ph.D.

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
Veveří 967/97
602 00 Brno
easterneurope@hiu.cas.cz

Spolupracovníci výzkumného centra

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
doc. PhDr. Lubica Harbuľová, CSc.; Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.; Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.; Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.; Slovanský ústav AV ČR
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.; Historický ústav AV ČR, pobočka Brno
Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová, Ph.D.
PhDr. Emil Voráček, DrSc.; Historický ústav AV ČR
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.; Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

Vědecká komise

Úkolem Vědecké komise je podporovat vědeckou a odbornou spolupráci historiků a dalších badatelů věnujících se problémům minulosti východoevropského prostoru v kontextu interdisciplinárního chronologického i diachronního výzkumu minulosti zemí východní Evropy zaměřeného zejména na komparativní analyticko-syntetický pohled na společnost, stát, kulturu a civilizaci východní Evropy chápanou v širokých geopolitických i kulturně historických souvislostech, jakož i na vývoj a proměny metodologie a oboru takového bádání. Jeho hlavními výstupy jsou: publikační činnost, oborová i mezioborová setkání, domácí i mezinárodní konference, kolokvia a diskuse. Členové komise jsou především badatelé z oborů historie, ale také z příbuzných věd, které se bezprostředně dějin východní Evropy a minulosti oboru, který je zkoumá, dotýkají. Její mezinárodní rozměr umožňuje výraznější konfrontaci a vzájemné obohacování českého národního pohledu.

prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.; Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
prof. dr. hab. Andrzej Gil; Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki universitet Lubelski
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.; Fakulta sociálních věd Masarykovy univerzity
PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.; Historický ústav SAV, Bratislava
Prof. dr. Kerstin Jobst, M.A.; Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien
doc. Michail V. Kovaljov, k.i.n.; Institut of World History, Russin Academy of Sciences, Moskow
prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.; Berlín
prof. Galina V. Rokina, dr.i.n.; Mari State University, Joškar-Ola, Kazaň
prof. dr. hab. Leszek Zasztowt; Instytut Historii PAN, Warszawa