Nakladatelství Historický ústav

Nakladatelství Historického ústavu bylo jako samostatná organizační jednotka založeno na počátku 90. let 20. století. Poskytuje zázemí pro vydávání periodik i neperiodických publikací a zajišťuje rovněž smluvní vztahy s domácími i zahraničními institucemi a vydavatelskými domy, s nimiž ústav spolupracuje na vydávání výstupů vědecké činnosti. Historický ústav pravidelně vydává sedm odborných recenzovaných časopisů: Český časopis historický (vychází čtyřikrát ročně; se zaměřením na obecné bádání o českých a světových dějinách); Slovanský přehled (třikrát ročně; se zaměřením na dějiny národů střední, východní a jihovýchodní Evropy), Mediaevalia Historica Bohemica (dvakrát ročně; se zaměřením na dějiny středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje); Folia Historica Bohemica (dvakrát ročně; se zaměřením na dějiny raného novověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje); Moderní dějiny (dvakrát ročně; se zaměřením na dějiny 19. a 20. století), Historická geografie (dvakrát ročně; se zaměřením na historickogeografický a kartografický výzkumu) a Bolletino dell’Istituto Storico Ceco di Roma (jedenkrát za dva roky; nabízí zejména studie, které vznikly na základě činnosti a výzkumu zprostředkovaného Českým historickým ústavem v Římě). První tři zmiňované tituly jsou v současné době indexovány databází Scopus. Publikační etika veškerých periodik vydávaných Nakladatelstvím Historického ústavu AV ČR vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE; Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors). Vedle periodických titulů zajišťuje Nakladatelství rovněž vydávání několika edičních řad, které pokrývají produkci monografií, sborníků, pramenných edic, encyklopedií a specializovaných bibliografických, biografických a kartografických děl vznikajících na základě výzkumné činnosti Historického ústavu. Celková produkce vědeckých titulů neperiodického charakteru, vydaných Nakladatelstvím samostatně nebo ve spolupráci s významnými domácími vydavateli vědecké literatury (např. Academia, Karolinum, Nakladatelství lidové noviny), dosahuje cca 15 publikací ročně. Následující přehled vydaných publikací obsahuje nejnovější tituly posledních čtyř let, o celkové produkci Historického ústavu od 90. let si lze udělat přehled např. zde.

Publikace Historického ústavu lze zakoupit na e-shopu, případně objednat prostřednictvím:

Jana Kozohorská
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9

tel.: +420 225 443 233
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz