EXPRO projekty

Expertíza v autoritářských společnostech. 
Vědy o člověku v socialistických zemích středovýchodní Evropy (ExpertTurn)

Řešitelka: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
Příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Poskytovatel: GA ČR 
Trvání projektu: 2021–2026 
ID projektu: GX21-28766X

Web projektu: https://ExpertTurn.hiu.cas.cz/

Expertíza formuje podoby moderního vládnutí. Zatímco známe podrobnosti o tom, jak fungovala expertíza v západních poválečných společnostech, víme jen málo o vývoji za Železnou oponou. Náš výzkum staví expertízu za socialismu do centra pozornosti. Zaměřujeme se na zdraví a normalitu, jak ji diskutovaly vědy o člověku, a analyzujeme, jak své poznatky vyjednávali experti: s dalšími experty, státem a s lidmi ve čtyřech sousedících zemích: Československu, Polsku, Maďarsku a Východním Německu. Tyto země sdílely cestu k socialismu, ale lišily se mírou institucionalizace expertízy.
Náš výzkum vychází z post-totalitárního paradigmatu, které odmítá vnímat socialistickou minulost jako monolit. Na rozdíl od převládajícího pohledu, podle kterého komunistická ideologie uzurpovala vědy o člověku a pokroutila jejich výsledky, naší hypotézou je, že to byla naopak expertíza, která formovala představy o zdraví a normalitě, jež socialistické státy následně uváděly do praxe. Navrhujeme „obrat k expertíze“, který přinese nové pojetí vládnutí v moderních, leč autoritářských společnostech.

Cíle:

  • Vysvětlit charakter vládnutí skrze expertízu věd o člověku v období státního socialismu ve středovýchodní Evropě.
  • Analyzovat roli expertízy a způsoby, jakými se střetávala se zájmy strany a státu.
  • Komparativně analyzovat středovýchodní Evropu se zaměřením na transnacionální expertní výměny.