Vnitřní oznamovací systém (VOS)

Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) byly v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen „HÚ”), pověřeny osoby k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. V souladu se Směrnicí jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice k dispozici níže uvedené komunikační kanály HÚ.

HÚ deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany HÚ.

Komunikace s příslušnou osobou

Zabezpečená e-mailová adresa: vos@hiu.cas.cz
Tel.: +420 225 443 252

Osobně: 
Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Písemná komunikace – adresa:
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76 
190 00 Praha 9

Obálka musí být zalepena a označena: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Upozornění
Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny a datové schránky, HÚ nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Každé oznámení na protiprávní jednání musí být vždy označeno: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v HÚ lze využít další komunikační kanály.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
https://oznamovatel.justice.cz/ 

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí možnost podat oznámení uveřejněním.

Další kontakty

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.