Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny

Aktivity centra

Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny vzniklo na konci roku 2018 při Historickém ústavu AV ČR, v. v. i. jako otevřená platforma sdružující badatele, kteří se zabývají církevní a náboženskou tematikou českých zemí, a to bez ohledu na časové vymezení jejich výzkumu. Primárním zaměřením centra jsou dějiny křesťanství a náboženského prostředí v západokřesťanském náboženském a společenském prostoru. Dějin jiných náboženství se činnost centra dotýká především v těch případech, kdy lze sledovat jejich historické interakce s křesťanským prostředím. Vzhledem k současné roztříštěnosti výzkumu uvedené problematiky v České republice je jedním z cílů této instituce také zprostředkovávat a podporovat komunikaci mezi jednotlivými odborníky a pracovišti, navazovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet mezioborový dialog a prohlubovat vzájemnou informovanost o projektech a tématech bádání v současné české historiografii. Centrum je rovněž připraveno pomáhat zájemcům s koordinací různých projektů. Jeho úkolem je i přímá podpora tohoto bádání, a to hlavně prostřednictvím odborných tematicky zaměřených setkání, případně v budoucnu i publikační činnosti.

Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny je členem Commission Internationale d'Histoire et d'Etudes du Christianisme (International Commission for History and Studies of Christianity; CIHEC).

Vedoucí centra

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Zástupci vedoucího

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

Tajemník

Mgr. Vojtěch Večeře

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
centrum.cnd@email.cz

Vědecká rada

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.; Th.D., Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
doc. Tabita Landová, Ph.D.; Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.; Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity
Peter Morée Dr.; Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D.; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D.; Ústav pro studium totalitních režimů
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.; Archeologický ústav Akademie věd České republiky
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.; Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D.; Masarykův ústav Akademie věd České republiky