Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny

Aktivity centra

Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny vzniklo na konci roku 2018 při Historickém ústavu AV ČR, v. v. i. jako otevřená platforma sdružující badatele, kteří se zabývají církevní a náboženskou tematikou českých zemí, a to bez ohledu na časové vymezení jejich výzkumu. Primárním zaměřením centra jsou dějiny křesťanství a náboženského prostředí v západokřesťanském náboženském a společenském prostoru. Dějin jiných náboženství se činnost centra dotýká především v těch případech, kdy lze sledovat jejich historické interakce s křesťanským prostředím. Vzhledem k současné roztříštěnosti výzkumu uvedené problematiky v České republice je jedním z cílů této instituce také zprostředkovávat a podporovat komunikaci mezi jednotlivými odborníky a pracovišti, navazovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet mezioborový dialog a prohlubovat vzájemnou informovanost o projektech a tématech bádání v současné české historiografii. Centrum je rovněž připraveno pomáhat zájemcům s koordinací různých projektů. Jeho úkolem je i přímá podpora tohoto bádání, a to hlavně prostřednictvím odborných tematicky zaměřených setkání, případně v budoucnu i publikační činnosti.

Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny je členem Commission Internationale d'Histoire et d'Etudes du Christianisme (International Commission for History and Studies of Christianity; CIHEC).

Vedoucí centra

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Zástupci vedoucího

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 
Peter Morée Dr.; Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Tajemník

Mgr. Vojtěch Večeře

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
centrum.cnd@email.cz

Vědecká rada

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.; Th.D., Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
doc. Tabita Landová, Ph.D.; Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.; Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity
Peter Morée Dr.; Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D.; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D.; Ústav pro studium totalitních režimů
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.; Archeologický ústav Akademie věd České republiky († 12. srpna 2023)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.; Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D.; Masarykův ústav Akademie věd České republiky