Historický atlas měst ČR

Portál informuje o projektu Historický atlas měst České republiky, který přibližuje v jednotlivých svazcích od roku 1995 odborné i laické veřejnosti prostřednictvím starých map, vedut, starých fotografií, leteckých snímků i rekonstrukčních map a modelů s textovým komentářem vývoj vybraných městských sídel v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jednotlivé svazky atlasu jsou zpracovávány podle rámcových pravidel daných Evropskou komisí pro dějiny měst. Na portálu jsou postupně představovány jednotlivé svazky, online podrobné seznamy map, plánů a vyobrazení se signaturami originálů u paměťových institucí, tiráž, rekonstrukční mapy a vybrané staré plány města Prahy. Dále jsou na portálu dostupné mapové aplikace, a to i pro další vybraná města, pro něž nemohl být tištěný atlas především z kapacitních důvodů zpracován. Kompletní mapový a obrazový materiál, obsažený ve vydaných atlasech včetně textů, není s ohledem na autorský zákon zpřístupněn. Atlas je využíván při studiu vývoje procesu urbanizace v českých zemích a dějin městských obcí, v památkové péči, k aktivní ochraně, rekultivaci a tvorbě krajiny, ve vzdělávací a popularizační činnosti aj. 

Portál je přístupný z: http://towns.hiu.cas.cz/, tištěné atlasy ve studovně bez předchozího objednání.

Kontakt

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
e-mail: semotanova@hiu.cas.cz

Obr. České Budějovice jako župní město na plánu po roce 1920. © Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR.