Doktorské studium a spolupráce s VŠ

Výuka na univerzitách a vysokých školách

Pracovníci Historického ústavu trvale participují na spolupráci s vysokými školami v oblasti pedagogické i vědecké, a to jednak podílem na vysokoškolské výuce na řadě vysokých škol (Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Masarykově univerzitě, Univerzitě Hradec Králové, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitě Karlově, Univerzitě Palackého v Olomouci etc.) včetně vedení závěrečných prací (bakalářské, diplomní, rigorózní a disertační), jednak školením doktorandů na vysokoškolských pracovištích, členstvím v komisích pro obhajoby vědeckopedagogických titulů i spoluprací na společných vědeckých projektech, stejně jako výše zmiňovaných centrech výzkumu.

Společné doktorské studijní programy a spolupráce na postgraduálním studiu:

Církevní a obecné dějiny

Společný doktorský studijní program akreditovaný v prezenční i kombinované podobě zajišťovaný Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Historickým ústavem AV ČR byl schválen 23. února 2022.
Školení a vedení prací zajišťují jak pracovníci katedry Církevních dějiny a literární historie KTF UK, tak Historického ústavu AV ČR.
Přihlášky do studijního programu je možné podávat už do akademického roku 2022/2023.
Podrobnosti zde: https://phd.ktf.cuni.cz/KTFPHD-52.html.

České dějiny

Historický ústav AV ČR spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem při uskutečňování doktorského studijního programu Historické vědy oboru České dějiny od 19. října 2017.
Pracovníci HÚ se podílejí na vzdělávání doktorandů FF UJEP, vedení jejich disertačních prací i dohledu nad kvalitou studia v oborové radě. 
Podrobnosti zde: http://ff.ujep.cz/khi/2011-06-23-15-20-44/doktorske-studium-khi/29-studium/doktorske-studium/310-historicke-vedy-ceske-dejiny.

Další spolupráce s univerzitami a vysokými školami

Historický ústav AV ČR spolupracuje dlouhodobě s Filozofickou fakultou UK při zajišťování externí výuky ve všech typech studia a ve zvláštních případech též včetně vedení a oponování závěrečných prací, a to zejména v oborech Světové dějiny, Východoevropská studia / dějiny zemí východní Evropy a Pomocné vědy historické a archivnictví (od r. 2019).

Historický ústav AV ČR dále spolupracuje ve stejném rozsahu také s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové při zajišťování výuky oborů historických věd (od r. 2021) a Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice v rámci studijních programů realizovaných Ústavem historických věd FF UPCE (od r. 2022).

Společná pracoviště

R. 2004 bylo vytvořeno společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Centrum raně novověkých studií.
Více o pracovišti zde: https://www.hiu.cas.cz/centrum-rane-novovekych-studii.