Lumina quaeruntur (AV ČR)

Prémie Lumina quaeruntur, zřízená Akademickou radou Akademie věd České republiky jako nástroj podpory vědecké excelence v AV ČR, je určena k ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých týmů na pracovištích AV ČR. Prémie Lumina quaeruntur umožňuje rozvinout vědecký program oceněných nositelů této prémie, zaměřený na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání. Vědecký program je realizován v rámci institucionální podpory pracovišť AV ČR v. v. i.  dle § 3 odst. 3, písm. f) zákona č. 130/2002 Sb.
https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/premie-lumina-quaeruntur/

Vědecký program Migrace a mobilita v pražské židovské obci na přechodu od středověku k ranému novověku 

Pracoviště realizace vědeckého programu: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Nositelka programu: Mgr. Marie Buňatová Dr. phil.
Téma programu: Migrace a mobilita v pražské židovské obci na přechodu od středověku k ranému novověku
Identifikační kód vědeckého programu: LQ300151901
Doba realizace: 2019–2024

Vědecký program je zaměřen na téma migračních procesů, které židovskou komunitu v Praze zasáhly na přechodu od středověku k ranému novověku. Jeho hlavním cílem je popsat tyto procesy a současně osvětlit jakým způsobem a do jaké míry se podílely na vytváření a proměnách pražské židovské obce v období od nástupu vlády Vladislava Jagellonského do přelomu 16. a 17. století. Výzkum je zaměřen na migraci vnitřní (tj. z českých zemí), na přistěhovalectví Židů do Prahy ze zahraničí (z německých zemí, Itálie aj.), ale i na odchody pražských Židů do ciziny v souvislosti s několika vlnami vyhnání během 16. století. Sledovány jsou širší společensko-politické souvislosti těchto migrací (identifikace příčin, míra stability právního prostředí atp.), stejně jako jejich vliv na pražskou židovskou obec a její politicko-správní, demografický, sociokulturní, náboženský i ekonomický vývoj. Cílem vědeckého programu je komplexní uchopení a zhodnocení daného tématu. Jeho výstupy budou prezentovány na řadě konferencí a publikovány ve formě odborných studií, sborníku z konference a závěrečné kolektivní monografie.