Česko-slovenská komise historiků

Aktivity komise

Česko-slovenská komise historiků je bilaterální komise, která vznikla v roce 1994. Podnětem k jejímu založení bylo rozdělení společného státu a s ním související potřeba nadále mnohostranně rozvíjet vědecké kontakty mezi českou a slovenskou historiografií. Členy Česko-slovenské komise historiků jmenuje Český národní komitét historiků a Slovenský národný komitét historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti.
Komise se věnuje propagaci českých a slovenských dějin, koordinuje spolupráci české a slovenské historiografie. Mezi její dlouhodobé úkoly patří rozvoj bohemistiky a slovakistiky na českých a slovenských univerzitách, podpora výměny učitelů a doktorandů mezi univerzitami v České republice a na Slovensku. Komise spolupracuje na výzkumných projektech týkajících se česko-slovenských dějin, od roku 1996 vydává vlastní ročenku pod názvem Česko-slovenská historická ročenka. Každoročně se organizují dvě zasedání komise, jarní na Slovensku a podzimní v České republice. Jednotlivá zasedání se střídavě konají ve městech, kde se nachází univerzita, případně historické muzeum či jiná oborová instituce. V rámci zasedání komise se pravidelně koná vědecký seminář/konference na předem stanovené téma dotýkající se problematiky česko-slovenských vztahů.
Komise má patronát nad každoročním seminářem Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vzťahy pro historiky a učitele v Liberci (koná se od roku 1991) a nad konferencemi mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století v Hradci Králové (organizovány od roku 2006).  
Více informací o aktivitách komise viz http://www.cskh.sk/

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9

Předsedkyně

doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. 
e-mail: necasova@phil.muni.cz

Tajemník

PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.

Členové

Česká část

předsedkyně – doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
tajemník – PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Vojtech Čelko (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
PhDr. Jan Mervart, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci)
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)

Slovenská část

předseda – Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava / Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
tajemnice - Mgr. Daniela Hrnčiarová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, Ph.D. (Vojenský historický ústav, Bratislava)
PhDr. Viliam Čičaj, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)
Mgr. Diana Duchoňová, Ph.D. (Historický ústav SAV, Bratislava)
Mgr. Matej Hanula, Ph.D. (Historický ústav SAV, Bratislava)
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)
PhDr. Richard Pavlovič, Ph.D. (Štátny archív v Košicích)
doc. PhDr. Marek Syrný, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Mateje Bela, Banská Bystrica)
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov)