Vědecká činnost

Historický ústav soustřeďuje řadu vynikajících oborových specialistů, kteří nejen výrazně posouvají hranice poznání ve svých specializacích, ale zároveň pedagogickým působením na vysokých školách i v Historickém ústavu (např. školení Ph.D. studentů) přispívají k formování dalších generací historiků i odborníků z dalších oborů. Organizací různých akcí v mezinárodním výzkumném prostoru, stejně jako i působením v řadě grémií se podílejí také na internacionalizaci české vědy a přenášení jejích poznatků do zahraničí. Historický ústav se stal od roku 1990 nejvýznamnějším reprezentantem české historické vědy na prestižních mezinárodních kongresech historických věd (organizace specializovaných zasedání: Madrid 1990, Sydney 2005, Jinan 2015, Poznaň 2020 [2022]), významným způsobem se podílí na organizaci mezinárodní vědecké spolupráce v rámci mezinárodních komisí.

Nezastupitelnou roli sehrává Historický ústav rovněž v rámci zajišťování infrastruktury oboru – vydáváním celé série pramenných edic a souvislých edičních řad od středověku po moderní dějiny využívaných širokým spektrem badatelů, dále vydáváním specializovaných časopisů pro dějiny středověku, raného novověku, moderních dějin, historické geografie a areálových studií střední, jihovýchodní a východní Evropy, a především pak zpracováváním kontinuální bibliografie oboru v podobě unikátní komplexní databáze (Historický ústav tuto roli dlouhodobě plní jako jediné pracoviště v České republice), dále uchováváním, moderním zpracováním i zpřístupněním cenných sbírek (fond pozůstalosti Augusta Sedláčka, mapová sbírka ad.) odborné i laické veřejnosti či rozvojem knihoven na jednotlivých pracovištích, které jsou veřejně přístupné a hojně využívané (dohromady více než 265 000 svazků).