prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení dějin středověku

Praha
+420 225 443 246

Odborné zaměření

problematika vzniku a počátků českého státu ve středoevropském kontextu, hospodářský vývoj českých zemích do 14. století, dějiny osídlení a kolonizace, počátky české nobility, vztah církve a státu ve starším středověku

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1965–1970: vysokoškolské studium (= magisterské), obor: Archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Dějiny osídlení Zbraslavska do počátku 15. století

1971: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1970–1976: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), Ústav československých a světových dějin Československé akademie věd (nyní Historický ústav Akademie věd České republiky), disertační práce: Osídlení Litoměřicka do druhé poloviny 14. století 

1996: titul DrSc., Akademie věd České republiky, disertační práce: Přemysl Otakar I.

1997: habilitační řízení (doc.) Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitační práce: Čechy v době knížecí

2002: jmenovací řízení (prof.), obor:  České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční stáže a stipendia

1991, 1992, 1994: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Berlin, Lipsko
2011: Humboldtova univerzita Berlin 

Mezinárodní granty a projekty

2004–2007: Mezinárodní projekt Christianization and the Rise of the Christian Monarchy. Scandinavia, Centra Europe and Rus c. 900–1200, Univerzita v Oxfordu 

Tuzemské granty a významné projekty

1998‒2000: Velká Morava: její vznik, rozvoj a dědictví / Great Moravia: Its Rise, Growth and Heritage, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA404/98/0392, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2005–2009: Přemyslovci - budování českého státu a národa / The Přemyslids - building the Bohemian State and Nation, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Podpora projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu), identifikační kód: 1QS900090502, člen týmu, příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

2012‒2018: Výzkumné centrum historické geografie / Historical Geography Research Centre, poskytovatel: GA ČR, program: Projekty na podporu excelence v základním výzkumu, identifikační kód: GBP410/12/G113, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

2018‒2022: Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru) / Dowry Towns of the Queens of Bohemia (A living part of historical consciousness and its support of the instruments of historical geography, virtual reality and cyberspace), poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV015, řešitel sektoru historiků, konsorcium příjemců, příjemce – koordinátor: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., příjemce: Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze

2023–2027: Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace / Borders as a Cultural-historical Phenomenon. Specification, Analysis, Comparison, and Interpretation, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI III), identifikační kód: DH23P03OVV030, člen řešitelského týmu, Příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Spolupříjemce: Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 1993)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady Českého časopisu historického 
člen redakční rady časopisu Mediaevalia Historica Bohemica
člen redakční rady časopisu Historická geografie
člen redakční rady časopisu Studia mediaevalia Bohemica
člen redakční rady časopisu HOP (Historie – otázky – problémy)
člen redakční rady Časopisu Společnosti přátel starožitností

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Commission internationale pour l’histoire des villes (1989–2012), čestný člen (od 2012)
člen oborové rady doktorského programu Katedry pomocných věd historických a archivního studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (od 2010)
předseda Komise pro udílení vědeckého titulu DSc. ve vědním oboru Obecné a české dějiny při Akademii věd České republiky (od 2014)

Významná ocenění

2016: Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách 
2019: Medaile Josefa Hlávky