PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

statutární zástupkyně ředitele
vedoucí Oddělení dějin středověku  
vědecká pracovnice Oddělení dějin středověku
popularizace vědy a PR Historického ústavu AV ČR

Praha
+420 225 443 307

Odborné zaměření

církevní dějiny středověku, soužití židů a křesťanů ve středověkých Čechách a na Moravě, kulturní dějiny, prosopografie, digital humanities

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1990–1996: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – pomocné vědy historické a archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Konvikt svatého Bartoloměje a seminář svatého Václava v Praze na Starém Městě. Příspěvek k dějinám jezuitského internátního školství

1996–2004: doktorské studium (Ph.D.), obor: Pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Prosopografický výzkum svěcenců pražské arcidiecéze z let 1395–1416 / Prosopographical research of the ordinands in the Archdiocese of Prague between 1395 and 1416, práce vedena prof. Františkem Šmahelem a prof. Zdeňkou Hledíkovou 

2004: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční stáže a stipendia

1993–1994: Universität Konstanz, Geschichte
1998: British Academy of Sciences, měsíční stáž (London, Oxford)
1996–1999: Universität Konstanz, tři měsíční stáže
2001–2002: Universität Bern, Geschichte, doktorandská stáž, doktorandský seminář prof. Rainera Ch. Schwingese

Mezinárodní granty a projekty

Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich, mezinárodní projekt, Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, členka tým

Tuzemské granty a významné projekty

2011–2014: Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách / Coexistence of Christian and Jewish population in medieval Bohemia, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P405/11/1982, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2012–2015: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka / Development of digital technologies making prosopographic and topographic files of past researchers accessible to public, with special regard to the August Sedláček collection, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF12P01OVV019, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2019–2023: Migrace a mobilita v pražské židovské obci na přechodu od středověku k ranému novověku / Migration and mobility in Prague’s Jewish community at the transition of the Middle Ages to the Early Modern Period, poskytovatel: AV ČR, Prémie Lumina quaeruntur – LQ300151901, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR v. v. i.

Výuka

Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 2002)
Katolická teologická fakulta Univerzita Karlovy (od 2010)

Členství v redakčních radách

výkonná redaktorka Mediaevalia Historica Bohemica
členka redakční rady časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
členka redakční rady HOP (Historie – otázky – problémy)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

členka oborové rady České dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (2008–2016)
Centrum medievistických studií v Praze, fellow (od 2010)
tajemník Společnosti Husova muzea v Praze (od 2001)
členka oborové rady Církevní a obecné dějiny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (od 2016)

Významná ocenění

2021: Cena předsedkyně Akademie věd České republiky za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací