prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

vedoucí vědecká pracovnice Oddělení dějin středověku
vedoucí Výzkumného centra historické geografie  

Praha
+420 225 443 237

Odborné zaměření

historická geografie, historická krajina, historická kartografie, dějiny kartografie; aplikace těchto oborů v historické práci a atlasové kartografii; studium urbanizačních procesů v českých zemích a v evropském prostoru, historické regiony (Kladsko)

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1972–1977, vysokoškolské studium (= magisterské), obor: Archivnictví – dějepis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Přijímání měšťanů do měst pražských v letech 1618–1770 / Admitting of the Citizens to the Prague Towns 1618–1770

1979–1980: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Přijímání měšťanů do měst pražských v letech 1618 – 1770 / Admitting of the Citizens to the Prague Towns 1618–1770

1986–1991: doktorské studium (CSc. = Ph.D.), Ústav československých a světových dějin Československé akademie věd (nyní Historický ústav Akademie věd České republiky), disertační práce: Kartografie v hospodářském vývoji českých zemí v 19. a na počátku 20. století / Cartography in the economical Development of the Czech Lands, 19th and the Beginning of the 20th Century 

1998–1999: titul DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, disertační práce: Historická geografie českých zemí / Historical Geography of the Czech Lands

2001–2002: habilitační řízení (doc.), Jihočeská Univerzita České Budějovice, habilitační práce: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí / Maps of the Bohemia, Moravia and Silesia in the Miror of the Centuries 

2006–2007: jmenovací řízení (prof.), obor: České dějiny, Jihočeská Univerzita České Budějovice

Zahraniční stáže a stipendia

1991: Německo, Institut für vergleichende Stadtegeschichte, Münster, studijní pobyt
1993: Německo, GWZO, Berlin, studijní pobyt
1995, 1997: Rakousko, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, studijní pobyt
2002, 2003: Polsko, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, studijní pobyt
2012: Itálie, Università Roma Tre, Roma, studijní pobyt

Mezinárodní granty a projekty

1994–dosud: Projekt historických atlasů měst, Historický atlas měst České republiky / Historical Town´s Atlas of the Czech Republic, realizovaný pod odbornou záštitou International Commission  for History of Towns, členka týmu

2013‒2015: Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis, Network Cooperation in the Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Polskich, příjemce: Euroregion Glacensis a Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, členka týmu

Tuzemské granty a významné projekty

1994‒1996: Historický atlas měst České republiky / Historical Town’s Atlas of the Czech Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/94/0883, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

1997‒1999: Historický atlas měst České republiky / Historical Town’s Atlas of the Czech Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/97/0651, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2000‒2002: Historický atlas měst České republiky / Historical Town’s Atlas of the Czech Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/00/1706, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

1999‒2002: Fontes Cartographici Bohemiae, Moraviae atque Silesiae, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A9015909, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2002‒2004: Proměny regionu a města Kladska v dějinách střední Evropy. Mapy, plány, rekonstrukce / Klodzko city and region changes in the central European history. Maps, charts, plans, reconstructions, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/02/0489, spoluřešitelka, příjemce: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2003‒2005: Historický atlas měst České republiky II. / Historical Town’s Atlas of the Czech Republic II., poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/03/1081, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2006‒2008: Historický atlas měst České republiky / Historical Town’s Atlas of the Czech Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/06/1260, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2009‒2012: Historický atlas měst České republiky / Historical Town’s Atlas of the Czech Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/09/0897, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2011‒2015: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů / Cartographic sources as a cultural heritage. Research of the New Methods and Technologies of Digitalisation to Enable Access and Use of the Old Maps, Plans, Atlases and Globes, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF11P01OVV021, spoluřešitelka, příjemce: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2012‒2018: Výzkumné centrum historické geografie / Historical Geography Research Centre, poskytovatel: GA ČR, program: Projekty na podporu excelence v základním výzkumu, reg. č. P410/12/G113, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

2012‒2015: Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS / Disclosure of historic spatial and statistical data in GIS environment, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF12P01OVV033, členka týmu, příjemce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

2016‒2020: Český historický atlas / Czech Historical Atlas, poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG16P02H010, hlavní řešitelka, konsorcium příjemců, příjemce – koordinátor: Historický ústav AV ČR, v. v. i., příjemce: Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

2018‒2022: Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru) / Dowry Towns of the Queens of Bohemia (A living part of historical consciousness and its support of the instruments of historical geography, virtual reality and cyberspace), poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV015, členka týmu, konsorcium příjemců, příjemce – koordinátor: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., příjemce: Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pomocných věd historických a archivního studia (1992‒2012)
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Katedra pomocných věd historických a archivnictví (1999‒2016)
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
(od 2012) 

Členství v redakčních radách

členka redakční rady Českého časopisu historického (od 2012–2023) 
členka redakční rady časopisu Historická geografie (od 1990)
členka ediční rady Historického atlasu měst České republiky (od 1994)
členka redakční rady Středočeského sborníku historického (od 2011)
členka redakční rady nakladatelství Academia (od 2012)
členka redakční rady Studia Historica Nitriensia (od 2013)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

členka Akademického sněmu Akademie věd České republiky (2010‒2017)
členka Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru obecné a české dějiny při Akademii věd České republiky (vědecký titul DSc.) (od 2007)  
členka Komise pro historickou geografii (od 1990) 
členka, Polskie Towarzystwo naukowe (od 2007)
členka Sdružení historiků ČR (od 1999)
členka Vědecké rady Univerzity Karlovy (2010‒2014)
členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (2013‒2019)
členka Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2015‒2019)
členka oborové rady doktorského studijního programu Archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 2007)
členka oborové rady doktorského studijního programu Regionální geografie a obecné otázky geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (od 2012)
členka oborové rady doktorského studijního programu Archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (2012–2020)
členka oborové rady doktorského studijního programu Kulturní dějiny, Filozofická fakulta Ostravské univerzity (od 2018)
členka oborové rady doktorského studijního programu Historie techniky, Fakulta elektrotechniky Českého vysokého učení technického v Praze (od 2017)
členka oborové komise pro státní rigorózní zkoušky ve studijním programu Regionální geografie a Sociální geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (od 2012)
členka oborové komise Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové pro státní rigorózní zkoušky ve studijním programu Archivnictví a pomocné vědy historické (od 2019)
členka Vědecké rady Akademie věd České republiky (od 2021)

Významná ocenění

2004: Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum za rok 2004 za projekt Historický atlas měst České republiky
2007: Cena Wacslawa Felczaka a Henrika Wereszyckého za výstup grantového projektu GA ČR: Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas
2015: Kniha roku 2014, cena nakladatelství Academia za vědecký výstup: Akademický atlas českých dějin
2015: Magnesia litera v kategorii Nakladatelský čin za: Akademický atlas českých dějin
2015: Mapa roku 2014, cena Kartografické společnosti ČR za vědecký výstup: Akademický atlas českých dějin
2015: Slovník roku, Cena poroty JTP Jednoty tlumočníků a překladatelů za encyklopedické dílo historické: Akademický atlas českých dějin
2015: Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2014 za: Akademický atlas českých dějin
2015: Cena Akademie věd České republiky za vynikající výsledky velkého vědeckého významu za vědecký výsledek: Akademický atlas českých dějin
2018: Pamětní list České kartografické společnosti za rozvoj a propagaci historické kartografie v České republice
2020: Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
2020: Cena Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za: Český historický atlas
2020: Cena nakladatelství Academia za rok 2019 v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce za rok 2019: Český historický atlas
2020: Mapa roku 2019 Atlasy, soubory a edice map, Česká kartografická společnost za: Český historický atlas
2023: Pamětní plaketa ČGS za mimořádný přínos k rozvoji geografie
2023: Cena „Za zásluhy o Akademii věd ČR“
2023: Medaile Josefa Hlávky