doc. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.

vědecká pracovnice Oddělení dějin středověku
vedoucí Výzkumného centra Dvory a rezidence  

Praha
+420 225 443 245

Odborné zaměření

dějiny vrcholného středověku, dějiny každodennosti a dějiny mentalit; výzkum panovnického dvora a dvorské kultury ve středověku; překladatelství dvorské literatury a historiografie, výzkum dvorského písemnictví

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1997–2002: magisterské studium (Mgr.), obor: Starší české dějiny, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterská práce: Dvůr českého a polského krále Václava II. 1283–1305

2003: rigorózní studium (PhDr.), Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2004–2010: doktorské studium (Ph.D.), Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Splendor curiae regis. Život a kultura na dvoře posledních Přemyslovců / Splendor curiae regis. Life and Culture on the Court of the last Przemyslid

2020–2021: habilitační řízení (doc.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, habilitační práce: Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku. Historiografie, koncepty, úvahy / The court as a theme. Research of royal society in the Czech Middle Ages – historiography, concepts, considerations

Mezinárodní granty a projekty

2010–2015: účast v programu European Science Foundation (ESF) PALATIUM – Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (1400–1700), členka týmu

Tuzemské granty a významné projekty

2008–2010: Recepce dvorské kultury v českých zemích raného a vrcholného středověku / Reception of Court Culture in Bohemian Lands in Early and High Middle Ages, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Juniorské badatelské grantové projekty, reg. č. B800150802, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2015–2017: Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích / Child in the Middle Ages and Early Modern Age in the Czech lands, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 15-02196S, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2022: Udržitelná společnost na cestě k pokroku, Strategie AV 21, výzkumný program Anatomie evropské společnosti, výzkumné téma historická paměť, řešitelka

2023: Udržitelná společnost v historickém výzkumu, Strategie AV 21, výzkumný program Anatomie evropské společnosti, výzkumné téma historická paměť, řešitelka

2023–2027: Mapa českých hradů. Hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti, poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky, reg. č. DH23P03OVV040, členka týmu, příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin (od 2010)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav světových dějin (2019/2020)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (2008–2009), konzultant (od 2013)
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (od 2018)

Členství v redakčních radách

výkonná redaktorka Mediaevalia Historica Bohemica
členka redakční rady Nakladatelství Casablanca
editorka a výkonná redaktorka publikací Výzkumného centra Dvory a rezidence

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

member of Royal-Studies-Network / RSN (od 2023)
členka výzkumného centra Zespół do badań nad dworami i elitami władzy IH ve Varšavě (od 2016)
fellow Centra medievistických studií AV ČR a UK (od 2011)