PhDr. Lenka Blechová, Ph.D.

vědecká pracovnice Oddělení dějin středověku

Praha
+420 225 443 247

Odborné zaměření

edice pramenů období vlády Karla IV. a Václava IV.; edice pramenů k dějinám Židů v Českém království ve středověku

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1980–1985: magisterské studium (Mgr.), obor: Klasická filologie – čeština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Sociální terminologie v narativních pramenech bohemikálního původu

1985–1986: rigorózní řízení (PhDr.), obor: Klasická filologie – specializace středověká latinská literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1998–2000: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie středověku, Filozofická fakulta Univerzity Novi Sad, Srbsko, disertační práce: Postavení žen ve středověkém Kotoru / Women of medieval Catharo

Mezinárodní granty a projekty

Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich, mezinárodní projekt, Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, členka týmu

Tuzemské granty a významné projekty

2011–2014: Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách / Coexistence of Christian and Jewish population in medieval Bohemia, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P405/11/1982, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2012–2015: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka / Development of digital technologies making prosopographic and topographic files of past researchers accessible to public, with special regard to the August Sedláček collection, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF12P01OVV019, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2015–2017: Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 15-02196S, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2017–2019: RBMV X. Listiny a listy východočeských archivů z doby Václava IV. / RBMV X. Documents and letters from East Bohemian archives from the period of Wenceslas IV., poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-16153S, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2019–2023: Migrace a mobilita v pražské židovské obci na přechodu od středověku k ranému novověku / Migration and mobility in Prague’s Jewish community at the transition of the Middle Ages to the Early Modern Period, poskytovatel: AV ČR, Prémie Lumina quaeruntur – LQ300151901, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR v. v. i.

Výuka

Univerzita Černé Hory – vedení blokového semináře Židovská kultura (od 2014)

Členství v redakčních radách

členka redakce Godišnjak Pomorskog muzeja Kotor, Černá Hora
členka redakce mezinárodního časopisu Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije. / Initial. A Review of Medieval Studies, Beograd

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

členka Jednoty klasických filologů (od 1985)
přidružená členka Centra medievistických studií při FLÚ AV ČR (od 2010)
členka Notar. Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljedja Kotora v Kotoru, Černá Hora (od 1993)
členka České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. (od 2019)
spolupracovnice Arye Maimon´s Institut, Trier (od 2015)

Významná ocenění

2006: Cena „21. Novembar“ – cena za přínos výzkumu dějin města Kotoru, Černá Hora