PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.

zástupce vedoucí Oddělení dějin středověku
vedoucí vědecký pracovník Oddělení dějin středověku

Praha
+420 225 443 260

Odborné zaměření

dějiny středověku se zaměřením na šlechtickou sebereflexi a reprezentaci, dějiny měst, sociální dějiny
historická geografie se zaměřením na vývoj územněsprávních a sídelních struktur; historickou topografii, dějiny krajiny a historickou ikonografii

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1989–1994: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: K vnitřní struktuře rožmberského dominia za vladařství Oldřicha II. (se zaměřením na dějiny jihočeského dominia v době pohusitské) / The structure of the Rosenberg dominion during the reign of Ulrich II. (focusing on the history of the South Bohemian dominion in the post-Hussite period)

1997–2003: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472 / Administrative system of aristocratic dominion in late medieval Bohemia. Rosenberg domain 1418–1472

2003: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2015: titul DSc., Akademie věd České republiky, disertační práce: Reprezentace české středověké šlechty / Representation of the Czech medieval nobility

Zahraniční stáže a stipendia

4–8/2000: Universität Konstanz, doktorandské stipendium Herbert Quandt Stiftung Altana AG

Tuzemské granty a významné projekty

1999‒2002: Fontes Cartographici Bohemiae, Moraviae atque Silesiae, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A9015909, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2000‒2002: Historický atlas měst České republiky / Historical Town Atlas of the Czech Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/00/1706, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2003‒2005: Historický atlas měst České republiky II. / Historical Town´s Atlas of the Czech Republic II., poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/03/1081, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2003–2005: Česká šlechta v pozdním středověku: Spektrum a formy šlechtické sebereflexe a reprezentace / Czech Nobility in the Late Middle Ages: Forms and Features of Self-reflection and Representation, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Juniorské badatelské grantové projekty, reg. č. B8015304, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2006‒2008: Historický atlas měst České republiky / Historical Town´s Atlas of the Czech Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/06/1260, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2009‒2012: Historický atlas měst České republiky / Historical Town´s Atlas of the Czech Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/09/0897, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2011‒2015: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů / Cartographic sources as a cultural heritage. Research of the New Methods and Technologies of Digitalisation to Enable Access and Use of the Old Maps, Plans, Atlases and Globes, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF11P01OVV021, člen týmu, příjemce: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2012–2015: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka / Development of digital technologies making prosopographic and topographic files of past researchers accessible to public, with special regard to the August Sedláček collection, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF12P01OVV019, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2012‒2018: Výzkumné centrum historické geografie / Historical Geography Research Centre, poskytovatel: GA ČR, program: Projekty na podporu excelence v základním výzkumu, reg. č. P410/12/G113, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

2013–2015: Historický atlas měst České republiky / Historical Town’s Atlas of the Czech Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 13-11425S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2015–2017: Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích / Child in the Middle Ages and Early Modern Age in the Czech lands, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 15-02196S, člen týmu v roce 2017, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2018‒2022: Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru) / Dowry Towns of the Queens of Bohemia (A living part of historical consciousness and its support of the instruments of historical geography, virtual reality and cyberspace), poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV015, člen týmu, konsorcium příjemců, příjemce – koordinátor: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., příjemce: Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 2010)

Členství v redakčních radách

vedoucí redaktor časopisu Historická geografie
člen redakční rady časopisu Studia Geohistorica
člen redakční rady časopisu Acta Onomastica
člen redakční rady časopisu Bohemiae Occidentalis Historica
člen redakční rady časopisu Husitský Tábor
člen redakční rady časopisu Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen International Commission for the History of Towns (ICHT) (od 2012)
člen Názvoslovné komise při Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním (od 2006)
člen Komise pro historickou geografii při Historickém ústavu Akademie věd České republiky (od 1997)