PhDr. Jaroslav Boubín, CSc.

vědecký pracovník Oddělení dějin středověku

České Budějovice

Odborné zaměření

náboženské, sociální a politické dějiny husitství, edice spisů Petra Chelčického

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1973–1979: vysokoškolské studium (= magisterské), obor: Archivnictví – dějepis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Příspěvky ke správní organizaci v husitské revoluci / Contributions to the administrative organization of the Hussite revolution 

1980: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, rigorózní práce: Příspěvky ke správní organizaci v husitské revoluci / Contributions to the administrative organization of the Hussite revolution

1983–1990: doktorské studium (CSc. = Ph.D.), obor: Československé dějiny, Ústav československých a světových dějin Československé akademie věd, disertační práce: Vyšší šlechta a český stát v době poděbradské / Higher nobility and the Czech state in the Poděbrady period

Zahraniční stáže a stipendia

3–5/1992: Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, stáž
11–12/1994: Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte Ostmitteleuropas, Berlin, stáž

Tuzemské granty a významné projekty

2012–2015: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka / Development of digital technologies making prosopographic and topographic files of past researchers accessible to public, with special regard to the August Sedláček collection, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF12P01OVV019, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2013–2016: Spisy Petra Chelčického: Kapitulní a Olomoucký rukopis / The Works of Petr Chelčický: the Chapter and Olomouc Manuscripts, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 13-31248S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2020–2022: Postila Petra Chelčického / The Postil by Petr Chelčický, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 20-09518S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Členství v redakčních radách

výkonný redaktor časopisu Mediaevalia Historica Bohemica

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

Centrum medievistických studií v Praze, fellow (od 2001)