PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.

zástupce ředitele pro vědeckou činnost
vědecký pracovník Oddělení dějin středověku

Praha

Odborné zaměření

dějiny staršího středověku se zaměřením na středoevropský prostor, lenní vztahy, problematiku sociálních, kulturních a hospodářských dějin

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2000–2006: magisterské studium (Mgr.), obor: Historické vědy, specializace: Starší české dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce uznaná rovněž za práci rigorózní (PhDr.): Český kníže a saský vévoda ve 12. století. Srovnání knížectví „Čechů“ se saským vévodstvím Jindřicha Lva / The prince of Bohemia and the duke of Saxony in the 12th century: The comparison of the Bohemian principality with Saxony in the period of Henry the Lion.

2006–2013: doktorské studium, specializace: Starší české dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: České země v politické skladbě střední Evropy 10.–13. století: Podoba a význam lenního institutu v socioekonomické struktuře Saska a Čech / The Czech Lands in the Political Composition of Central Europe in the 10th–13th Centuries: The form and significance of the feudal system in the socio-economic structure of Saxony and Bohemia

Zahraniční stáže a stipendia

2004–2005: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, semestrální studium historie
2006: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, stipendijní pobyt

Mezinárodní granty a projekty

2010–2015: účast v programu European Science Foundation (ESF) PALATIUM – Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (1400–1700)

Tuzemské granty a významné projekty

2008–2010: Recepce dvorské kultury v českých zemích raného a vrcholného středověku / Reception of Court Culture in Bohemian Lands in Early and High Middle Ages, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Juniorské badatelské grantové projekty, reg. č. B800150802, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2011–2012: Havelské město ve středověku / Gallus Town of Prague in the Middle Ages, poskytovatel: GA UK, č. 296411, spoluřešitel

2015–2017: Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích / Child in the Middle Ages and Early Modern Age in the Czech lands, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 15-02196S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 2020)

Členství v redakčních radách

vedoucí redaktor časopisu Mediaevalia Historica Bohemica
člen redakční rady Středočeského sborníku historického