Tuzemský projekt

Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén

Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV075

Cílem projektu je uskutečnit kulturněhistoricky koncipovaný výzkum lázeňství v 18.–1. pol. 20. století. Nástup moderních forem hygieny vedl k rozvoji lázeňských sídel a areálů v lokalitách léčebných zřídel, pramenů či studánek, ale i mimo ně. Vznikl historický fenomén, jenž zahrnuje vlivy urbanistického, krajinného, architektonického, kulturního, hospodářského a dopravního rozvoje těchto sídel. Tento unikátní segment rodící se moderní doby má dnes podobu pozoruhodné kulturněhistorické paměti území. 

Na celém území ČR budou zmapována historická lázeňská místa se zvláštním akcentem na lázně, jež vlivem různých historických procesů zanikly, a nejednou se povědomí o jejich dobové existenci a významu vytratilo. Výstupem bude databáze (S) ve dvou jazykových mutacích (Čj, Aj) s mapou (Nimap) v podobě webového portálu.

Proběhne srovnávací historickogeografický výzkum dvou vzorků: trojúhelníku lázeňských sídel UNESCO (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary) a trojúhelníku lokálních severovýchodočeských lázní (Lázně Bělohrad, Velichovky a Běloves). Výzkum staví na premise společných východisek a aspektů rozvoje lázeňství jako fenoménu doby. Řešitelé synergicky zachytí kontinuitu a diskontinuitu ve vývoji těchto sídel a areálů, vč. rozvoje jejich struktury a infrastruktury. Výsledky výzkumu posílí kulturní paměť i identitu těchto míst. Vzniknou 3 Historické atlasy měst ČR (B) (trojúhelník UNESCO) a 2 Nimap (trojúhelník UNESCO a severovýchodočeský trojúhelník). 

Fenomén lázeňství 18.–20. stol. bude ztvárněn rozsáhlou výstavou s kritickým katalogem v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Výstava  je koncipována ve dvou rovinách: (1) urbanistický a stavebněhistorický vývoj modelových lázeňských měst/areálů a (2) obecné aspekty dobové léčby, fungování lázní a života v nich. Půjde o výstupy Ekrit + B. 

Všechny výstupy projektu budou obsahovat prvky digital humanities a kulturních a kreativních odvětví (2D a 3D grafika, animace atd.).

Řešitel

Spoluřešitel

Robert Šimůnek
PhDr., Ph.D., DSc.

Příjemce

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Spolupříjemce

Univerzita Hradec Králové, veřejná vysoká škola

Historický ústav AV ČR, v. v. i.