Tuzemský projekt

Mapa českých hradů. Hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti

Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV040

Cílem projektu je vytvoření ucelené palety prostředků, které výrazně posunou a zefektivní výzkumné aktivity v prostředí českých hradů (digitální mapa s odborným obsahem) a definují rizika spojená se současným využitím hradních lokalit, nastíní možnosti jejich ochrany, rozvoje a péče o ně (metodika ochrany archeologických terénů). Tyto cíle budou doplněny výstupem cíleným na oblast prezentace kulturního dědictví (výstava zaměřená na prostředí středověkých hradů) a kolekcí publikací zaměřených na potřeby odborné i laické veřejnosti. 

Projekt naplňuje a vzájemně provazuje 3 priority programu NAKI III; prioritu č. 1: „Národní a kulturní identita v archeologické, historické a sociálně kulturní kontinuitě či diskontinuitě a jejich reflexi na historickém území českého státu“, prioritu č. 16: “Metody identifikace, dokumentace, evidence, a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví” a prioritu č. 17: „Ochrana nejohroženějších typologických skupin národního nemovitého a movitého kulturního dědictví s využitím nástrojů pro jejich identifikaci, dokumentaci a evidenci a pro jejich systematickou záchranu a využití“. Hlavními výstupy projektu budou Digitální mapa českých hradů a Metodika ochrany archeologických terénů v prostředí hradních lokalit zaměřená na problematiku identifikace a klasifikace archeologického potenciálu hradních lokalit v návaznosti na stav dochování a poznání hradních lokalit a možnosti následné ochrany archeologických terénů ve vazbě na současné využití hradních areálů. S těmito výstupy je provázána výstava Hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti. 20. století jako století výzkumu hradů mapující vývoj výzkumu hradních areálů v Čechách. Součástí výstavy bude obsáhlý kritický katalog. 

Řešitel

Spoluřešitel

Eva Doležalová
PhDr., Ph.D.

Příjemce

Západočeská univerzita v Plzni

Spolupříjemce

Národní památkový ústav

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.