Tuzemský projekt

Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace

Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV030

Hranice jsou pojmem, který vyjadřuje činnost společnosti od jejích počátků, spjatou s různými formami hraničení a mezníků. Jedná se o prostorový fenomén, ovlivněný řadou aspektů, především územně správních, mocenských a ideologických, etnických, náboženských, kulturních či mentálních. Nové hranice nepřetržitě vznikají, mění se, zanikají a ve vrstvách se prolínají. Jsou skutečné a myšlené, zaznamenané, mnohdy nepřesně v terénu, v dokumentech i v lidské mysli. Rozmanitost a pestrost hranic tvoří spletitý soubor faktů, problémů a otázek. Porozumění tematice hranic ve smyslu jejich identifikace, tj. jejich časových, horizontálních i vertikálních vrstev spolu s přehlednou orientací v prostoru, je pro veřejnost i mnohé odborníky, domácí i zahraniční, značně obtížné. 
Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit koncepci základních skupin hranic a hraničních změn v českých zemích s vazbou na středoevropský prostor od středověku do konce 20. století; zpracovat základní soubory jednotlivých typů hranic; analyzovat, komparovat a interpretovat získaná data; zpřístupnit výsledky výzkumu laické i odborné veřejnosti včetně vzdělávací sféry a podat tak pokud možno všestranný obraz hranic a jejich změn. Tento cíl je v souladu se specifickým cílem 1.1. Národní a kulturní identita v historii a archeologii.
Navrhovaný projekt bude řešen v rámci pěti tematických modulů: 
I. Hranice, jejich typologie, symbolika a způsoby vyjádření v dochovaných zdrojích;
II. Hranice jako odraz územní správy, mocenských ambicí a konfliktů;
III. Hranice jako odraz etnických, jazykových a kulturně antropologických specifik;
IV. Hranice jako odraz dějinných specifik a anomálií;
V. Hranice jako odraz názorové diverzity současné společnosti.
Hlavními aplikačními výstupy projektu budou soubory interaktivních specializovaných map s odborným obsahem, výstava s kritickým katalogem a specializovaná veřejná databáze, doplněné publikačními výstupy (monografie, odborné články a konference).

Webové stránky projektu: http://hranice.namapach.cz/

Spoluřešitel

Příjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Spolupříjemce

Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze