Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Zaměření oddělení

Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin se skládá ze tří segmentů:

 • Paměťová studia a dějiny každodennosti
 • Sociální dějiny
 • Multikulturní dějiny

Paměťová studia a dějiny každodennosti

Segment paměťových studií a dějin každodennosti zajišťuje sběr a digitalizaci paměťových textů, vydávání monografií, založených na těchto textech, a diskusní a pracovní platformu badatelů a výzkumných institucí, které se v interdisciplinární perspektivě věnují tématům z dějin každodennosti, míst paměti a studiu kolektivní paměti a identity. Propojení paměťových studií a dějin každodennosti vyžaduje spolupráci několika oborů (klasické historie, oral history, sociologie, etnografie). V tomto propojení se zračí také faktografické napětí mezi oficiální historiografií a individuální pamětí zaznamenanou v textech psaných nehistoriky. Tento segment se pokusí metodologicky překlenout tento rozpor a vypracovat vlastní koncept pojímání vztahu mezi oficiální historiografií a individuální a kolektivní pamětí také s ohledem na zásadní témata české historiografie.

Sociální dějiny

Segment sociálních dějin je zde chápán v nejširším smyslu slova jako klíčová disciplína zabývající se vývojem společnosti v moderní době v interakci s hospodářskými dějinami, family business history, gender history, labor history a v dialogu se sociologií, historickou statistikou a historickou antropologií. Tento segment bude zvláště usilovat o navrácení dějin práce do intenzivního historického bádání a o nové metodologické uchopení dějin Židů v českých zemích. V základu výzkumu dějin žen stojí přesvědčení, že životní zkušenost žen se výrazně liší od životní zkušenosti mužů a tvoří stále nedostatečně zpracovanou tématiku. K sociálním dějinám patří také dějiny sociálních a politických hnutí stejně jako biogramy individuálních aktérů v procesu modernizace a narůstajících sociálních konfliktů. Předmětem zájmu tohoto segmentu nebudou jen dějiny zezdola (people´s history), ale též sociálně pojímané dějiny elit včetně aristokracie.

Multikulturní dějiny

Tento segment bude podporovat bádání zdůrazňující pohled na české země jako prostor setkávání kulturních a etnických skupin a prostor ukotvený ve střední Evropě a globálně. Z hlediska konceptuálního se bude věnovat problematice každodennosti, mezikulturních transferů, konfliktů a marginalizací, globalizaci a postkoloniálním pohledům na moderní dějiny. Důraz zde bude kladen na dějiny etnických a kulturních menšin v českých zemích: Němců, Romů, Židů. Tematicky bude zkoumána vzájemná interakce, každodennost a volný čas, krajina a životní prostředí ve vztahu nejen k etnicitě, ale též genderu a sociálnímu prostředí.

Hlavní výzkumné projekty

 • Vznik a vývoj kolektivních identit v českých zemích
 • Politická, sociální a ekonomická modernizace českých zemí
 • Dějiny práce
 • Paměťová studia
 • Family business history
 • Historiografické kontexty

Ediční projekty oddělení

 • Dějiny všedního dne​​​
 • Programy politických stran
 • Rodina a podnikání

Periodika oddělení

 • Moderní dějiny

Spravované fondy a sbírky

Významné projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV007
Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě historických systémů retence a distribuce vody v horských oblastech České republiky s ohledem na památkovou péči
Hlavním cílem tohoto interdisciplinárního projektu je návrh metodických postupů pro efektivní ochranu a údržbu...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2023–2025
| ID projektu: GA23-07227S
Politika a podoby kolektivní identity Němců v Čechách (1848–1914)
Projekt bude analyzovat a klasifikovat projevy kolektivního vědomí německého obyvatelstva v Čechách v letech 1848–1914....
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2023–2025
| ID projektu: GA23-05641S
Trestat nebo napravovat? Gender, práce a disciplinace v donucovací pracovně v českých zemích (1918-1950)
Projekt se zaměřuje na instituci donucovací pracovny, která měla sloužit k dodatečnému trestání odsouzenců za...
Více