Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.

pověřený řízením pobočky Brno
vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Brno
+420 532 290 510

Odborné zaměření

správní, hospodářské a sociální dějiny 19. století se zaměřením na jeho druhou polovinu; státní správa a byrokracie; proměna krajiny českých zemí v moderní éře

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1992–1999: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, diplomová práce: Chrlice

2000–2007: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, disertační práce: Moravský státní úředník a vrcholné Rakousko-Uhersko / Moravian civil servant and a late Austria-Hungary

Tuzemské granty a významné projekty

2003–2005: Vývoj české ústavnosti v letech 1627–1918 / The development of Czech constitutionalism in the years 1627–1918, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 407/03/0527, člen týmu, příjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2008–2010: Slovník představitelů státní správy na Moravě v letech 1850–1918 / Dictionary of representatives of state administration in Moravia 1850–1918, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Juniorské badatelské grantové projekty, reg. č. B800150803, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.    

2012‒2018: Výzkumné centrum historické geografie / Historical Geography Research Centre, poskytovatel: GA ČR, program: Projekty na podporu excelence v základním výzkumu, reg. č. P410/12/G113, člen  týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

2018–2022: Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu / Historical water management objects, their value, function and significance for the present, poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV019, spoluřešitel, konsorcium příjemců, příjemce – koordinátor: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.; příjemci: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Národní památkový ústav; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.; Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2020–2022: Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace / Irrigations – rediscovered heritage, their documentation and popularization, poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG20P02OVV015, člen týmu, příjemce – koordinátor: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.; příjemci: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

Výuka

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 2021)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Historická geografie
člen redakční rady časopisu Slovácko
člen redakční rady časopisu Brno v minulosti a dnes
člen redakční rady internetového časopisu Klaudyán