Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.

postdoktorand Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 339

Odborné zaměření

židovské náboženské instituce, židovské spolky a integrace židů mezi lety 1848–1939

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2006–2011: magisterské studium (Mgr.), obor: Hebraistika – historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci / Jews in Frýdek and Místek Region. Jewish community and its creators

2011–2019: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Emancipační židovské komunity na Moravě a ve Slezsku / Emancipatory Jewish Communities in Moravia and Silesia

Zahraniční stáže a stipendia

9–12/2012: Universität Wien, AKTION Česká republika – Rakousko
4/2013: badatelský pobyt v Jeruzalémě (Centrální sionistický archiv)
11–12/2014: badatelský pobyt ve Vídni (Österreichische Nationalbibliothek, Österreichisches Staatsarchiv)
11/2019: badatelský pobyt ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv)

Mezinárodní granty a projekty

2014–2016: člen badatelského týmu projektu Theologies of Conversion to Christianity in Early Modern East-Central European Judaism, garant: DPhil. Pawel Maciejko, The Hebrew University of Jerusalem

2016–2017: člen badatelského týmu projektu The Belz-Munkatsch Controversy: Jewish Orthodox Fundamentalism in the Inter-War Period, garant: Dr. Uriel Gellman, Bar-Ilan University

Tuzemské granty a významné projekty

2013–2014: Emancipační židovská společenství na Moravě a ve Slezsku / Emancipatory Jewish Communities in Moravia and Silesia, poskytovatel: Grantová agentura UK, hlavní řešitel

2018–2021: Obraz nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost / The Image of the Enemy. Visual Manifestations of Anti-Semitism in the Czech Lands from the Middle Ages to the Present Day, poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV039, člen týmu, příjemce: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2013, 2020)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady Judaica Bohemiae

Významná ocenění

2019: stipendium za vynikající výzkumné výsledky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, za knihu Židé na Ostravsku: Dynamika a pluralita židovské společnosti 1832–1942