prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 340

Odborné zaměření

politické, sociální a hospodářské dějiny českých zemí v 18. a 19. století s důrazem na dějiny dopravy a komunikací a rodinného podnikání (Family business history), vznik občanské společnosti v českých zemích v 19. století a role samosprávy. Tvorba nových učebnic dějepisu pro základní školy, gymnázia a odborné školy.

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1974–1979: vysokoškolské (= magisterské), obor: Historie – germanistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Bagdádská dráha a německé pronikání do Turecka

1980–1985: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), Ústav československých a světových dějin Československé akademie věd (nyní Historický ústav Akademie věd České republiky), disertační práce: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce

1982: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

1994–1995: habilitační řízení (doc.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitační práce: Politický a sociální vývoj české společnosti v 19. století

2005–2006: jmenovací řízení (prof.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční stáže a stipendia

1990: Institut für Wirtschaftsgeschichte, Berlin, 3 měsíce
1992, 1993: Institut für europäische Geschichte, Mainz, Thyssen-Stiftung Stipendium, 6 měsíců
1995, 1997: Freie Universität Berlin, 1 měsíc
1994, 1995: Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 1 měsíc
1992: Süd- und Südosteuropa Institut Wien, Anton Gindely Forschungsstipendium, 1 měsíc
1996: Ludwig Maxmilian Universität München, 1 měsíc
1994, 1995, 1997, 2003: Universität des Saarlandes, Institut für Geschichte, 4 měsíce
2003: Universität Landau-Koblenz, Institut für Staatswissenschaft, 1 měsíc

Mezinárodní granty a projekty

2000–2005: Program Sokrates – Erasmus mezi Univerzitou Landau – Koblenz a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, koordinátor pro obory historie a politologie

1995–2005: Program European Graduate School for Economic and Social Historical Training – ESTER, koordinátor pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy

1997–2002: Grenzen und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie 1750–1867, vedoucí projektu: Edith Sauer a Waltraud Heindl, Vídeňská univerzita

2004–2010: Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismu (ICHRPI), koordinátor ČR

2005–2008: ESF program Representatives of Past: National Histories in Europe, řešitel: Stefan Berger, University of Manchester, koordinátor ČR

2005–2008: The Rise of Parlamentarism, Ústavní projekty do roku 1850 v českých zemích, řešitel: Horst Dippel, Universität Kassel, člen týmu

2004–2005: Autonomy in Historical Perspective, vedoucí projektu: Robert Schweitzer, Univerzita Lübeck

2008–2011: Identity na hranicích, česko-rakouský Inter-reg projekt EU, řešitel: Philipp Lessiak, Boltzmann Institut für Kriegsschäden, Graz

Tuzemské granty a významné projekty

1999–2004: Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, oddíl: Dějiny české společnosti 19. století, Výzkumný záměr FF UK č. J13/98:112100004, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2002–2004: Samospráva a její vliv na sociální, hospodářský a intelektuální rozvoj Čech v letech 1862–1913 / Self-rule and its influence on social, economic and intellectual development in Bohemia in 1862–1913, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/02/0392, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2003–2005: Vývoj české ústavnosti v letech 1627–1918 /     The development of Czech constitutionalism in the years 1627–1918, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 407/03/0527, člen týmu, příjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

2004–2006:Transformace společenských elit v procesu modernizace. Šlechta českých zemí 1749–1948 / Transformation of social elites in the process of modernization. The nobility of Czech lands, 1749–1948, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty , reg. č. 404/04/0233, člen týmu, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

2005–2009: České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, projekt Formování české společnosti v 19. století: úspěšná cesta k občanství a k moderní politické kultuře, Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, spolupříjemci: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Archiv a Ústav dějin Univerzity Karlovy

2008–2010: Kolektivní a individuální mecenášství a kultura veřejného daru v občanské společnosti / Collective an Individual Mécénat and the Culture of Public Donations in a Civil Society, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, č. A800150802, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2011–2013: Ideje – Legislativa – Instituce: sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939 / Ideas – Legislation – Institutions: Social Thoughts and Social Practise in the Czech Lands 1781–1939, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P410/11/2324, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2014–2016: Historie firmy Ringhoffer 1848–1945 (Rodina a podnikání) / The History of the Ringhoffer Company 1848–1945 (The Family and the business), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 14-19640S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2013–2017: P12 – Historie v interdisciplinární perspektivě, PRVOUK – Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Program FF UK, modul: České země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě. Od počátku 18. do 21. století

2017: Program PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa, Univerzita Karlova v Praze, spoluřešitel

2017–2019: Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století / The realms of memory in the shaping of modern Czech society in the 19th and in the early 20th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-11309S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (od 1991)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady Českého časopisu historického
člen redakční rady časopisu Moderní dějiny
člen redakční rady časopisu Hospodářské dějiny
člen redakční rady Středočeského sborníku historického
člen redakční rady časopisu Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Sdružení historiků ČR (od 1999)
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (od 2013)
člen Oborové rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Historické vědy (od 2005)
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (od 2005)
člen Oborové rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, obor Historické vědy (2010–2018)
člen Oborové rady Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, obor Dějiny techniky (od 2017)
korespondující člen Rakouské akademie věd (od 2010)

Významná ocenění

2008: Medaile Josefa Hlávky
2019: Cena Miroslava Ivanova v kategorii II – za dílo vydané během posledních tří let za publikaci S Bohem za císaře a vlasť! Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849
2020: Stříbrná medaile Univerzity Karlovy