Český časopis historický

ISSN 0862-6111 (Print); 2570-9208 (On-line)

Český časopis historický je ústředním historickým časopisem, vycházejícím od roku 1895 (založeným 17. listopadu 1894), zveřejňujícím významné výsledky bádání o českých a světových dějinách, materiálové studie, diskuse, recenze i zprávy a přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci. Od svého počátku je recenzovaným periodikem, v němž jsou jednotlivé studie posuzovány alespoň dvěma recenzenty a na základě jejich posudků pak rozhoduje redakční rada. Usiluje o to, aby se na jeho stránkách setkávaly jak různé metodologické přístupy, tak názory různých generací historiků. Vědecká rada dbá o to, aby v Českém časopisu historickém byly publikovány příspěvky odborníků z celé České republiky, ale ve výběru také ze zahraničí (příspěvky k českým dějinám a k obecným problémům evropských a světových dějin) a aby časopis nabízel zásadní informace o zahraniční produkci i závažné informace z vědeckého života. Český časopis historický vychází čtvrtletně.

Je veden v mezinárodních databázích Scopus a ERIH PLUS (Category INT1). Recenzní rubrika časopisu je v plném znění uveřejněna v databázi Recensio. Obsahy jednotlivých čísel je možné nalézt také na stránkách H-Soz-u-Kult. Z rozhodnutí RVVI je také součástí českého Seznamu recenzovaných a neimpaktovaných periodik.

Distribuci předplatitelům zajišťuje jménem vydavatele společnost SEND Předplatné, spol. s r.o. Předplatné lze objednat prostřednictvím webového formuláře www.send.cz/cch, telefonicky na číslech +420 225 985 225 a +420 777 333 370, e-mailem na adrese send@send.cz, písemně na adrese SEND Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9.

Pokyny pro autory
 

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9
tel.: +420 225 443 337
e-mail: cch@hiu.cas.cz

Vedoucí redaktor

Výkonný redaktor

Technický redaktor

Vědecká rada

Zdeněk Beneš (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Václav Bůžek (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR); Martin Holý (Historický ústav AV ČR); Michaela Hrubá (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem); Tomáš Knoz (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); Robert Kvaček (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Jiří Lach (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci); Václav Ledvinka (Archiv hlavního města Prahy); Jiří Malíř (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); Jan Němeček (Historický ústav AV ČR); Anna Pumprová (Filozofická fakulta Ostravské univerzity); Svatava Raková (Historický ústav AV ČR); Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR); Miroslav Šedivý (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice); Petr Vorel (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice); Josef Žemlička (Historický ústav AV ČR)

Redakční kruh

Marie Buňatová (Historický ústav AV ČR); Ivan Hlaváček (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Zdeněk Hojda (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Miroslav Hroch (Praha); Magdaléna Pokorná (Historický ústav V ČR); Ivan Šedivý (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Mezinárodní vědecká rada

Hugh L. Agnew (George Washington University, Washington); Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart); Detlef Brandes (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf); Robert J. W. Evans (University of Oxford); Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin); Wojciech Iwańczak (Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa); Dušan Kováč (Historický ústav SAV Bratislava); Piotr M. Majewski (Uniwersytet Warszawski, Varšava); Antoine Marès (INALCO – Institut national des langues et civilisations orientales, Paris); Ralph Melville (Institut für Europäische Geschichte, Mainz); Nicolette Mout (Universiteit te Leiden, Leiden); Taku Shinohara (Tokyo University of Foreign Studies); Alain Soubigou (Université Paris | Pantheón-Sorbonne); Thomas Winkelbauer (Universität Wien)