prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

ředitel Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
vedoucí vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku  
vedoucí Centra pro dějiny vzdělanosti  

Praha
+420 225 443 252

Odborné zaměření

dějiny českých zemí 16. a 17. století v evropském kontextu; především kulturní,
intelektuální a vzdělanostní dějiny

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1997–2003: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – Archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Dětství a mládí šlechty v českých zemích v době předbělohorské / The childhood of the nobility in the Bohemian Lands in Pre-White Moutain Period

2003: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2003–2008: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Výchova a vzdělávání české a moravské šlechty (1500–1620) / The Upbringing and education of Bohemian and Moravian nobility (1500–1620)

2013: habilitační řízení (doc.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitační práce: Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620) / In the service of nobility. Czech noblemen’s tutors (1500–1620)

2019: jmenovací řízení (prof.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

Zahraniční stáže a stipendia

4/2000–3/2001: Universität Konstanz

Mezinárodní granty a projekty

od 2006: výzkum některých aspektů česko-britských vztahů 16. a 17. století v rámci British-Czech-Slovak Historians Forum 

2008–2011: člen badatelského týmu projektu Cultures of Knowledge. An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters, garant: Prof. Howard Hotson, University of Oxford

2008–dosud: výzkum vybraných aspektů vzdělanostních dějin raně novověké společnosti v rámci sekce Historische Bildungsforschung der Deutschen Gesell­schaft für Erziehungswissenschaft a jejích preferovaných témat 

2014–dosud: podíl na mezinárodním edičním projektu Acta Unitatis Fratrum vydávaný česko-německou komisí

Tuzemské granty a významné projekty

2008–2010: Vychovatelé české a moravské šlechty na prahu novověku (1526–1620). Prosopografická analýza / Private tutors of Czech and Moravian Nobility at the threshold of the modern age (1526–1620). A prosopographical analysis, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Juniorské badatelské grantové projekty, reg. č. B800150801, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2012–2014: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny v raném novověku / Educational patronage in the Czech Crown lands in Early Modern Age, poskytovatel: GA ČR, program: Postdoktorandské granty, reg. č. P405/12/P422, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2012–2016: Historie v interdisciplinární perspektivě / History in an interdisciplinary perspective, poskytovatel: Univerzita Karlova, PRVOUK-P12, modul Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách, člen týmu

2015–2017: Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích / Child in the Middle Ages and Early Modern Age in the Czech lands, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA15-02196S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2016–2018: Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených a její proměny v první polovině 17. století / Bohemian Brethren Nobility in Bohemia and Moravia. Formation of noblemenʼs confessional identity and its changes in the 1st half of the 17th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA16-11332S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2018–2020: Universitas magistrorum. Profesoři pražské utrakvistické univerzity (1458–1622) / Universitas magistrorum. Professors of Prague Utraquist University (1458–1622), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA18-00408S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2021–2023: Basilejská univerzita a české země (1460–1630) / University of Basel and the Czech lands (1460–1630), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA21-00227S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2024–2026: Konstrukce šlechtické identity v díle Bohuslava Balbína / Construction of Noble Identity in the Works of Bohuslaus Balbinus; poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: 24-10417S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 2009)
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od 2010)

Členství v redakčních radách

vedoucí redaktor Českého časopisu historického
člen redakční rady časopisu Slovanský přehled
člen redakční rady časopisu Folia Historica Bohemica
člen redakční rady časopisu Bohemiae Occidentalis Historica
člen redakční rady Biografického slovníku českých zemí
člen redakční rady časopisu Historia scholastica
člen redakční rady Východočeských listů historických
člen vědecké rady časopisu Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
člen ediční rady Historického ústavu AV ČR
člen ediční rady edice Historie Nakladatelství Academia

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Sdružení historiků České republiky (od 1999, od 2022 člen výboru)
člen senior chamber Czech steering committee British-Czech-Slovak Historians Forum (od 2006)
člen Vědecké komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku (od 2013)
člen Tschechisch-deutsche Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum (od 2014)
člen Komise Českého historického ústavu v Římě (od 2017)
člen Comenius Academic Club New York (od 2017)
člen vědecké rady Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (od 2018)
místopředseda Wissenschaftliches Wallenstein-Kuratorium (od 2018)
člen předsednictva Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte, Sektion Historische Bildungsforschung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (od 2019)
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (od 2019)
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od 2019)
člen oborové rady doktorského studijního programu Světové dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (od 2019)
člen oborové rady doktorského studijního programu České dějiny Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (od 2019)
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od 2019)
člen oborové rady doktorského studijního programu České dějiny Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od 2020)
člen Vědecké rady Jihočeské univerzity (od 2020)
člen Českého národního komitétu historiků (od 2022)
člen mezinárodního hodnotícího panelu Estonian Research Council (od 2024)
člen Vědecké rady Collegia Carolina (od 2024)

Významná ocenění

2009: Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky, významné ocenění Akademie věd České republiky

2012: Cena Akademie věd České republiky pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce – za knihu Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620)

2022: Cena nakladatelství Academia za rok 2022 v kategorii slovník nebo encyklopedická publikace za knihu Mlada Holá – Martin Holý a kol., Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1557/1558–1622), Praha 2022