Folia Historica Bohemica

ISSN 0231-7494 (Print); 2788-3205 (On-line)

Časopis Folia Historica Bohemica uveřejňuje především odborné studie, dále diskusní příspěvky a recenze nejnovější zahraniční i domácí literatury, případně i jiné texty (rubriky Rozhledy, Historikové raného novověku apod.). V oddílu Studie jsou zveřejněny texty pouze po předchozím úspěšném recenzním řízení (posudkový formulář ke stažení zde).

Časopis vznikl 12. února 1979. V letech 1979–1990 (č. 1–13) bylo periodikum věnováno českým dějinám od 9. do poloviny 19. století; od roku 1990 (od sv. 14) se specializuje se na české a obecné dějiny raného novověku (16.–18. století). Od čísla 21 (2005) jsou Folia Historica Bohemica recenzovaným časopisem. V roce 2008 byla zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Zároveň figurují v mezinárodní databázi ERIH PLUS (Category INT2).

Publikační etika časopisu Folia Historica Bohemica vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).

Pokyny pro autory
 

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9

Redakční rada

Ivo Barteček (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci); Lenka Bobková (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Kateřina Bobková-Valentová (Historický ústav AV ČR); Václav Bůžek (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); Zdeněk Hojda (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Martin Holý (Historický ústav AV ČR); Tomáš Knoz (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); Antonín Kostlán (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR); Václav Ledvinka (Archiv hlavního města Prahy); Eduard Maur (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Martina Ondo Grečenková (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy); Jaroslav Pánek (Historický ústav AV ČR); Jiří Pešek (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy); Svatava Raková (Historický ústav AV ČR); Tomáš Sterneck (Historický ústav AV ČR); Petr Vorel (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice)

Mezinárodní redakční rada

Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart); Alessandro Catalano (University of Padua); Marie-Elizabeth Ducreux (CHR/CARE, Paris; Centre Marc Bloch, Berlin); Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin); Géza Pálffy (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest); James R. Palmitessa (Western Michigan University, Kalamazoo); Karl Vocelka (Universität Wien)