PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.

zástupce vedoucího Oddělení dějin raného novověku
vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku

Praha
+420 225 443 242

Odborné zaměření

politické dějiny 17. a 18. století, dějiny panovnického majestátu a šlechty, dějiny politického myšlení

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2000–2005: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: České barokní korunovace / The Bohemian Baroque Coronations

2006: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2005–2011: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Barokní Valdštejnové v Čechách (1640–1740) / The Baroque Waldsteins in Bohemia (1640–1740)  

Zahraniční stáže a stipendia

2006: dvouměsíční badatelský pobyt ve Vídni v rámci programu Aktion

Mezinárodní granty a projekty

2017–2019: mezinárodní projekt Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des Habsburgischen Reichs – von Ferdinand I. bis Josef I. (1526–1711), příjemce: Österreichische Akademie der Wissenschaften, poskytovatel: FWF Der Wissenschaftsfonds

Tuzemské granty a významné projekty

2012–2014: Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století / The Symbolical Networks of Waldstein Family in 17. and 18. Centuries, poskytovatel: GA ČR, program: Postdoktorandské granty, reg. č. P405/12/P312, hlavní řešitel, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2013–2017: Česká a moravská šlechta v habsburských diplomatických službách (1640–1740) / Bohemian and Moravian Aristocracy in Habsburg Diplomacy (1640–1740), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č. 13-12939S, člen týmu, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

2016–2018: Zrození úředníka. Moc, kultura a identita novodobého úředníka v 18. století / The Birth of Bureaucrat. The Power, Culture and Identity of a Modern Bureaucrat of 18th Century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č. 16-12844S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2017–2019: Panovnický majestát mezi barokem a osvícenstvím. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století / The Royalty between the Baroque and the Enlightenment. The Habsburgs as Bohemian Kings in the 17th and 18th Century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č. 17-08169S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (od 2009)

Členství v redakčních radách

výkonný redaktor časopisu Folia Historica Bohemica
člen redakční rady časopisu Cornova
člen redakční rady časopisu Opera historica 

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen České společnosti pro výzkum 18. století (od 2009)