prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku
vedoucí Výzkumného centra pro církevní a náboženské dějiny  

Praha
+420 225 443 242

Odborné zaměření

české dějiny raného novověku se zaměřením na dobu pobělohorskou, dějiny náboženství a církví (problematika náboženského života, zbožnosti a rekatolizace); myšlení a kulturní vývoj české barokní společnosti; politické dějiny habsburské monarchie v raném novověku 

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1981–1986: vysokoškolské studium (= magisterské), obor: Český jazyk a literatura – dějepis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Hmotná kultura na Starém Městě pražském v době předbělohorské

1988: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1987–1991: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), Ústav československých a světových dějin Československé akademie věd (nyní Historický ústav Akademie věd České republiky), disertační práce: Pobělohorská společnost a venkovské poddané obyvatelstvo v Čechách

2004–2005: habilitační řízení (doc.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitační práce: Náboženská bratrstva v Čechách v 17. a 18. století. Příspěvek k výzkumu barokní lidové zbožnosti

2014–2015: jmenovací řízení (prof.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční stáže a stipendia

1993: Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, Německo, stipendium Evropského společenství, 3 měsíce

1995: Forschungsschwerpunkt Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Berlin, Německo, studijní pobyt, 2 měsíce

1999: Geisteswissenschaftliches  Zentrum, Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig, Německo, stipendium Alexander von Humboldt Stiftung, 8 měsíců

2007: Ludwig-Maxmilians-Universität München, Německo, program „Nachkontakte“, Alexander von Humboldt Stiftung, 2 měsíce

Tuzemské granty a významné projekty

1995–1997: Barokní náboženská bratrstva v Čechách (1620–1780). Shrnující pojednání a katalog / The baroque religious brotherhoods in Bohemia (1620–1780) A syntetical study with register, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/95/1456, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2003–2005: Vývoj české ústavnosti v letech 1627–1918 / The development of Czech constitutionalism in the years 1627–1918, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 407/03/0527, člen týmu, příjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2014–2016: Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích / Sources, Forms, and Functions of Monastic Historiography of the Early Modern Period in the Bohemian Lands, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 14-05167S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2017–2019: Panovnický majestát mezi barokem a osvícenstvím. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století / The Royalty between the Baroque and the Enlightenment. The Habsburgs as Bohemian Kings in the 17th and 18th Century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č. 17-08169S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (od 1995)
Filozofická fakulta Univerzity v Pardubicích (od 2007)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (od 2020)

Členství v redakčních radách

vedoucí redaktor časopisu Folia Historica Bohemica
zástupce vedoucího redaktora časopisu Theatrum Historiae
člen redakční rady časopisu Studia Comeniana et Historica

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen vědecké rady Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (od 2015)
člen oborové rady doktorského studijního programu České dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (od 2018)
člen oborové rady doktorského studijního programu Církevní a obecné dějiny na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (od 2018)
člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity v Pardubicích (od 2020)