IV. česko-polské bilaterální zasedání – Panovnický dvůr a sociální mobilita ve středověku a raném novověku

konference, Pro odborníky
22. 5. 2024
Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1

Výzkumné centrum Dvory a rezidence, HÚ AV ČR, ve spolupráci se Zespół do Badań nad Dworami i Elitami Władzy, Zamek Królewski na Wawelu, pořádají dne 22. 5. 2024 IV. česko-polské bilaterální zasedání Panovnický dvůr a sociální mobilita ve středověku a raném novověku. Akce se bude konat v Akademickém konferenčním centru (Husova 4, Praha 1).

Program     Pozvánka

Dvorské prostředí vždy bylo těsně propojeno se sociální mobilitou – vzestupy i pády. Kariéry však tvoří jen centrální část našeho zorného úhlu, zaměřeného na postižení širšího společenského rámce. Sociální vzestup (event. pád) v dvorském prostředí vnímáme jako stěžejní východisko řady otázek, dotýkajících se sociální skladby dvora a možností uplatnění, vztahů mezi dvorem a rezidenčním městem, stejně jako role kléru v tomto kontextu anebo neformálních vazeb ke dvoru. „Dvůr“ není ohraničen areálem rezidenčního sídla – akcent na propojení dvora a rezidenčního města, v odůvodněných případech i jeho zázemí přispívá nejen k plasticitě uchopení tématu, ale především odráží dobový rámec: dvorskými kariérami osob původem z městského prostředí či zakupováním šlechty (dvořanů) ve městech počínaje a kulturním a uměleckým transferem mezi dvorem a městem konče. 

Předmětem našeho zájmu je současně sociální kontext dvorských kariér v širším časovém záběru – jejich předpoklady, aspekty a charakteristiky průběhu, i jejich vyústění, dopady a další vývoj. A to z pohledu jednotlivce, ale i jeho příbuzenstva a „přátel“ (v dobovém významu slova) – ve smyslu formování zájmových okruhů, případně jejich kolektivních identit a vnitřního propojení politickými i majetkovými zájmy, konfesí, stejně jako příbuzenskými pouty.

Tematické okruhy:

  • Dvorská kariéra – její předpoklady a východiska, majetkové a sociální zázemí, konfese, strategie, dopady
  • Vzestupy a pády v dvorském prostředí, (dis)kontinuita sociálního vzestupu 
  • Ženy a spektrum jejich rolí u dvora
  • Dvořané jako prostředníci mezi dvorem a (rezidenčním) městem
  • Klérus a dvůr – zpovědníci, kaplani, faráři, mniši
  • „Moc bezmocných“: neformální vliv na dvorech (lékaři, služebníci, obchodníci ad.)

Organizátoři: Robert Šimůnek (simunek@hiu.cas.cz); Dana Dvořáčková-Malá (dvorackova@hiu.cas.cz)

Všechny události
konference, Pro odborníky
22. 5. 2024
Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1