Mediaevalia Historica Bohemica

ISSN 0862-979X (Print); 2788-2543 (On-line)

Časopis Mediaevalia Historica Bohemica je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. K založení časopisu došlo 1. října 1990 jeho vyčleněním z řady Folia Historica Bohemica, jež v téže době naopak zúžila svůj zájem pouze na raně novověkou tematiku. Od roku 2001 je recenzovaným periodikem. Od roku 2007 náležejí Mediaevalia Historica Bohemica do kategorie mezinárodně uznávaných vědeckých periodik (Int2) databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) a počínaje rokem 2008 jsou anglické abstrakty publikovaných článků zveřejňovány v mezinárodní databázi CEJSH. Počínaje ročníkem 2017 je časopis zařazen do prestižní mezinárodní databáze odborné recenzované literatury Scopus. V současné době vychází toto periodikum dvakrát ročně.

Recenze a anotace uveřejněné v časopisu Mediaevalia Historica Bohemica jsou od ročníku 2012 volně přístupné on-line na stránkách portálu Recensio.

Časopis primárně sestává ze dvou tematických částí: "Studie" (původní recenzované vědecké statě) a "Literatura" (anotace a recenze); příležitostně doplňovanými sekcí "Diskuse, názory a inspirace" (diskusní příspěvky, přehledové statě ke stavu bádání, seznámení s tématy zahraničního bádání apod.). V sekci "Studie" jsou zveřejňovány pouze recenzované statě. Texty otištěné v části "Diskuse, názory a inspirace", jejichž otištění si vyžádalo oponentní řízení, jsou v záhlaví u titulu článku označeny kapitálkou "R".

Každá studie prochází zcela anonymním recenzním řízením, v jehož rámci jsou nezávislými oponenty vypracovány dva posudky. V případě, kdy se oponenti výrazně rozcházejí v hodnocení recenzovaného textu, je zadáván třetí, rozhodující posudek.

Publikační etika časopisu Mediaevalia Historica Bohemica vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).

Pokyny pro autory
 

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9

Vedoucí redaktor

Výkonný redaktor

Redakční rada

Lenka Bobková (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Jaroslav Boubín (Historický ústav AV ČR); Eva Doležalová (Historický ústav AV ČR); Dana Dvořáčková-Malá (Historický ústav AV ČR); Luděk Galuška (Archeologický ústav, Moravské zemské muzeum); Alexandra Kaar (Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien); Pavel Krafl (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity); Ján Lukačka (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava); Christian Lübke (Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften der Universität, Leipzig); Karel Maráz (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); Hana Pátková (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); František Šmahel (Centrum medievistických studií); Josef Žemlička (Historický ústav AV ČR)