Historická geografie

ISSN 0323-0988 (Print); 2788-3191 (On-line)

Časopis Historická geografie profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu i rozpracované projekty historické geografie. Vychází od 1. ledna 1968. Koncepce historickogeografického výzkumu i náplň časopisu Historická geografie se proměňuje, tak jako se mění moderní věda a její metody. Přesto zůstává časopis věrný několika hlavním problémovým okruhům: historické geografii sídel a obyvatelstva, hospodářské historické geografii, územnímu vývoji Českých zemí, fyzickogeografické historické geografii, dějinám kartografie, historické kartografii, historické geografii kultury a nejnověji environmentálním dějinám. Uvedenou tematiku doplňují např. práce teoretické, metodologické a terminologické, stěžejní výsledky z vybraných bakalářských, magisterských či doktorských prací aj.

Od 30. svazku (1999) je Historická geografie recenzovaným časopisem; od roku 2008 je zařazena v „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice“. Zároveň figuruje v mezinárodní databázi European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS).

Publikační etika časopisu Historická geografie vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).

O zaměření a obsahu jednotlivých svazků napsali před časem obsáhlé studie Zdeněk Boháč (Úkoly Komise pro historickou geografii při ČSAV a tematické okruhy prací, publikovaných ve sborníku Historická geografie /sv. 1–20/, in: HG 22, 1983, s. 60–95) a Leoš Jeleček (Historická geografie v Československu a její sborník „Historická geografie“, in: HG 26, 1987, s. 45–56).

Pokyny pro autory

Kontaktní adresa

hg@hiu.cas.cz

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9

Redakční rada

Pavel Boháč (Praha); Jiří Cajthaml (Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze); Jiří Dvořák (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); Ryszard Gładkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław); Eva Chodějovská (Moravská zemská knihovna v Brně); Peter Chrastina (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave); Pavel Chromý (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy); Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR); Markéta Šantrůčková (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví); Robert Šimůnek (Historický ústav AV ČR); Aleš Vyskočil (Historický ústav AV ČR); Josef Žemlička (Historický ústav AV ČR)