Ing. Mgr. Michal Vokurka, Ph.D.

postdoktorand Oddělení dějin raného novověku

Praha
+420 225 443 260

Odborné zaměření

šlechta v 17. a 18. století, historická krajina a krajinotvorba, historická geografie, zahrady

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2012–2015: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Julius Jindřich Sasko-Lauenburský (1586–1665). Budovatel vojenské kariéry, pozemkového dominia a osmého divu světa / Julius Henry of Saxe-Lauenburg (1586–1665). Builder of a military career, of a landed dominion and of the eighth wonder of the world

2014–2017: bakalářské studium (Bc.), obor: Krajinářství, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, bakalářská práce: Identifikace reliktů krajinotvorby sasko-lauenburkého rodu na bývalém panství Zákupy / Identifying landscape relicts left by Saxony-Lauenburg House on the former domain of Zákupy

2015–2018: magisterské studium (Mgr.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Barokní krajinotvorba. Srovnání přístupu Šliků a Sasko-Lauenburských / Baroque landscaping. Comparing the Schlicksʼ and Saxe-Lauenburgsʼ attitude

2018–2020: magisterské studium (Ing.), obor: Ochrana přírody, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, diplomová práce: Historický vývoj meliorací a hrazení bystřin na vybraných levostranných přítocích Ohře – od vydání zákona 117/1884 ř. z. po současnost / Historical development and building of check dams on example of left-bank tributaries of Ohře – since publication of code 117/1884

2018–2023: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Panství. Vztah aristokrata k pozemkové držbě. Sasko-lauenburští vévodové 1600–1750 / The manor. Aristocrat's relationship to the land ownership. Dukes of Saxe-Lauenburg 1600–1750

Zahraniční stáže a stipendia

6–7/2021: Eszterházy Károly Egyetem Eger, CEEPUS

11–12/2021: Universität Hamburg, DAAD-Ost

5/2022: Universität Wien, Visiting PhD student

3/2023: Universität Innsbruck, Aktion Česká republika – Rakousko

Tuzemské granty a významné projekty

2017: Rezidence sasko-lauenburských vévodů a jejich dědiček v druhé polovině 17. století, Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, č. FF/VG/2017/74, hlavní řešitel

2023–2027: Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace, Ministerstvo kultury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023–2030 (NAKI III), indentifikační kód DH23P03OVV030, člen týmu

Významná ocenění

2019: 3. místo v soutěži Věda pro Zemi 2019 v kategorii Magisterská diplomová práce za práci Barokní krajinotvorba. Srovnání přístupu Šliků a Sasko-Lauenburských

2022: Cena sjezdového výboru na 12. sjezdu českých historiků za poster Historické rybníky mezi kulturním a přírodním dědictvím: zdroj nebezpečí i poučení