Zaměření a cíle výzkumu

I. kontinuita historickogeografického výzkumu v HÚ AV ČR od třicátých let 20. století (založení Mapové sbírky), zejména od poloviny 20. století (historickogeografická studia, tvorba a vydání Atlasu československých dějin 1965, založení Komise pro historickou geografii 1967, založení periodika Historická geografie 1968)

II. historickogeografický výzkum v duchu moderních, mezinárodně uznávaných teoretických postulátů, metod a aktuálních témat a mezinárodní spolupráce

II.1 Řešení aktuálních mezinárodních i domácích teoreticko-metodologických přístupů;

II.2 Rozvíjení historické atlasové kartografie v návaznosti na tradici oboru v Historickém ústavu AV ČR (Atlas československých dějin, 1965; Akademický atlas českých dějin, 2014, 2016) se specializací na aktuální témata českých dějin (Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation: case studies, 15th-20th centuries, 2015; Český historický atlas, kapitoly z dějin 20. století, 2019), elektronický portál Český historický atlas, 2020 (https://cha.fsv.cvut.cz/) a historické atlasy měst (Historický atlas měst České republiky, kontinuace od roku 1995);

II.3 Etapizace krajinných změn v českých zemích v návaznosti na evropské krajiny; historická krajina, historické regiony a regionální identity jako české a evropské kulturní dědictví na příkladu vybraných sond (prostorová analýza změn národnostní struktury českých zemí s využitím kartografických zdrojů v 19. a první polovině 20. století; raně novověká krajina šlechtických dominií aj.);

II.4 Dějiny kartografie: vývoj znázornění českých zemí v kartografických dokumentech; tematické mapy 19. a 20. století; národnostní mapy a jejich role v národnostních konfliktech; historické atlasy jako spolutvůrci kolektivní paměti i nástroj politické propagandy; uplatnění digital humanties při analýze a interpretaci tematických map

II.5 Tvorba rekonstrukčních map a aplikací k uvedeným tématům s ohledem na využití GIS, jejich konstrukt a stanovení kartografických a tematických priorit a kritérií;

II.6 Urbanizace českých zemí v evropském prostoru: urbanizační procesy interdisciplinární povahy dle hlavních či dílčích dějinných etap, dle tematizujících otázek a problémů nebo dle makroregionů; specifické fenomény urbanizačních procesů od středověku do první poloviny 20. století (královská města včetně věnných ve 13. a 14. století, poddanská města v raně novověké krajině; proměny městské krajiny a jejího blízkého i vzdálenějšího zázemí; významné funkcionality krajiny s vlivem na velkoměstské aglomerace;  sebeprezentace městských obcí v minulosti;

II.7 Organizace a spoluorganizace historickogeografických  konferencí;

II.8 Vyžádané přednášky a rozhovory, popularizační přednášky a články, vystoupení v médiích;

II.9 Správa, zpřístupňování a využívání Mapové sbírky HÚ AV ČR http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/dejiny-a-soucasnost.ep/; spolupráce na virtuální mapové sbírce Chartae Antiquae: http://chartae-antiquae.cz/cs/about;

II.10 Vydávání periodika Historická geografie; srov. HORČÁKOVÁ, V., MARKOVÁ, M., Bibliografie časopisu Historická geografie za léta 1968‒2018, Historická geografie 44/2, 2018, s. 227‒334.