Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D.

vedoucí Oddělení dějin raného novověku  
vědecká pracovnice Oddělení dějin raného novověku

Praha
+420 225 443 236

Odborné zaměření

církevní dějiny raného novověku se zaměřením na historii každodennosti a prosopografii řádových komunit; dějiny školství a novolatinské divadlo

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1989–1996: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – latina, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Divadlo na klementinském gymnáziu ve dvacátých letech 18. století

1996–2000: doktorské studium (Ph.D.), obor: Hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia

Zahraniční stáže a stipendia

5–7/1998: Universität des Saarlandes, Saarbrücken, program Erasmus

Tuzemské granty a významné projekty

2009–2011: Postavení jednotlivce v řádových komunitách Čech a Moravy v raném novověku / Position of an Individual in Communities of Religious Orders in Czech Lands in Early Modern Period, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, identifikační kód: IAA800150902, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2014–2016: Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích / Sources, Forms, and Functions of Monastic Historiography of the Early Modern Period in the Bohemian Lands, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 14-05167S, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2016–2020: Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši / Telč and Jesuits, Order and its Patrons, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), identifikační kód: DG16P02M043, hlavní řešitelka, příjemce – koordinátor: Historický ústav AV ČR, v. v. i., příjemci: Národní památkový ústav; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

2017–2019: Panovnický majestát mezi barokem a osvícenstvím. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století / The Royalty between the Baroque and the Enlightenment. The Habsburgs as Bohemian Kings in the 17th and 18th Century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-08169S, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Členství v redakčních radách

členka redakční rady Folia Historica Bohemica

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

členka International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) (od 2013)
členka Jednoty klasických filologů (od 1996)

Významná ocenění

2006: Cena rektora Univerzity Karlovy za knihu Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia