Tuzemský projekt

Konstrukce šlechtické identity v díle Bohuslava Balbína

Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2024–2026
| ID projektu: GA24-10417S

Bohuslav Balbín patřil k nejvýznamnějším českým učencům 17. století. Rozsah a význam jeho díla je srovnatelný snad jen s Janem Amosem Komenským, jemuž se ovšem dostalo v historickém bádání i v obecném povědomí mnohem větší pozornosti. Jedním z určujících faktorů pro Balbínovu práci byl jeho vztah k české šlechtě. Čelní představitelé šlechtických stavů ho podporovali a zpřístupňovali mu své archivy, on jim na oplátku dedikoval svá díla a sestavoval příběh jejich rodových dějin. Přímo dějinám české šlechty věnoval Bohuslav Balbín první dvě knihy druhé řady svého monumentálního, mnohasvazkového díla Miscellanea historica regni Bohemiae (Rozmanitosti z dějin Království českého). Komentované kritické vydání obou svazků v českém překladu představuje první ze dvou hlavních cílů našeho projektu. Nedílnou součástí této edice bude i historická a genealogicko-heraldická analýza Balbínova textu, který tím bude zpřístupněn odborné i laické veřejnosti.

Druhým cílem, jenž vyroste ze široké kontextualizace Balbínova díla, bude poznání, jak česká a moravská nobilita konstruovala v raném novověku svou identitu skrze vlastní dějiny. Editovaná část Miscellaneí stejně jako další spisy, v nichž Bohuslav Balbín a jeho současníci pojednali o historii významných šlechtických rodů, proto bude představovat jakýsi nástroj, pomocí nějž je možné uchopit složitý a mnohovrstevnatý problém budování identity určitého sociálně výlučného společenství. Sledovat toto historické téma lze nejen v českém či středoevropském, ale přímo v celoevropském kontextu, který zpětně vytváří síť souvislostí, v níž lze Balbínovo dílo chápat. Rozšířit badatelský horizont umožní setkání odborníků na plánované mezinárodní konferenci v roce 2025, jejíž publikované výsledky stanoví rámec pro další bádání o daném tématu.

Nezbytným rozměrem našeho projektu je aplikovatelnost jeho výsledků a jejich maximální zpřístupnění. Tištěnou edici bude proto doprovázet edice elektronická, která umožní mj. orientovat se v často komplikovaných genealogických tabulkách, jež jsou hlavním obsahem druhé knihy druhé dekády Miscellaneí. Náš projekt proto spojuje historiky a překladatele z latiny s odborníky v oblasti informačních technologií, kteří zpřístupní závěry základního výzkumu, a umožní tím jejich uživatelsky příjemnou aplikaci.

Spoluřešitel

Příjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Spolupříjemce

Národní archiv