Víno jako kulturní fenomén ve městech od středověku do 19. století

konference, Pro odborníky
10. 10. 2023 – 11. 10. 2023
Budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Archiv hlavního města Prahy pořádá 42. mezinárodní konferenci ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Konference, pojmenovaná "Víno jako kulturní fenomén ve městech od středověku do 19. století", se bude konat 10.–11. října 2023 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1.

Program

Víno ve spojení s historií českých měst nepatřilo ke stěžejním historiografickým tématům. S ohledem na již dosažené výsledky dosavadních výzkumů bychom chtěli téma naší konference soustředit v interdisciplinárním výměru do řady společenskovědních disciplín. Zajímá nás nejen otázka vína a jeho vnímání jako potraviny, ale i jeho funkce v hospodaření měst a měšťanů nebo jaké místo zaujímalo v daňovém systému. Podstatným tématem je také obchodování s vínem a jeho případná regulace jak na místních trzích, tak při jeho importu a exportu. V oblasti vinařství a na vinicích se pohybovala řada osob – vinaři, nákladníci, vinárníci či majitelé vinných šenků, ale na druhé straně i viniční chasa. S nimi souvisí také otázka, jak byly tyto osoby organizovány, jaké postavení a místo zaujímaly ve středověké a raněnovověké měšťanské společnosti. Lze zmínit i řadu dalších témat – regulaci viniční sféry ve městech, konkurování městského a měšťanského viničního hospodářství s podnikáním šlechty a církve, reflexi pěstování vína v dobové tištěné i rukopisné literatuře, rituály a slavnosti spojené ve městech s vinařstvím, jeho odraz v toponymii měst i specifickou architekturu staveb, které byly součástí vinohradů na předměstích.

Organizátoři prosí o nahlášení Vaší účasti a kontaktních údajů na emailovou adresu marketa.ruckova@praha.eu nejpozději do 4. října 2023.

Konferenční jazyky: čeština, němčina, angličtina; simultánní tlumočení v českém a německém jazyce je zajištěno

Všechny události
konference, Pro odborníky
10. 10. 2023 – 11. 10. 2023
Budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1