Domácnost a dvorská společnost

konference, Pro odborníky
29. 11. 2023 – 30. 11. 2023
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 - Staré Město

Mezinárodní konferenci pořádají Výzkumné centrum Dvory a rezidence, Oddělení dějin středověku, Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., ve spolupráci s Department of Medieval Studies, Central European University Vienna; Zespół do Badań nad Dworami i Elitami Władzy, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk; Historickým ústavem Slovenské akademie věd; Ústavem historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě a Katedrou archeologie FF Univerzity v Hradci Králové. Konference se bude konat 29. až 30. listopadu 2023 v Akademickém konferenčním centru na adrese Husova 4a, Praha 1 - Staré Město.

Program

Mezinárodní konference se zaměří na výzkum domácnosti, která byla ve dvorské problematice sledována zejména coby jádro panovnického dvora, a to s akcentem na identifikování jednotlivců, kteří se kolem panovníka/vládce vyskytovali každodenně. Současně byla domácnost historiky definována jako subsystém dvora. V součinnosti s těmito výsledky zůstává badatelskou výzvou docenění domácnosti v mezioborovém kontextu tak, aby byl vytvořen prostor pro komparaci výsledků zejména historických věd s archeologickými závěry. V archeologii nacházíme téma domácnosti imanentně přítomné v rámci průzkumů lidských obydlí nebo činností. Současně téma nabízí srovnání s řadou dalších vědních oborů a disciplín, neboť domácnost tvořila výchozí prostor nejen pro její členy, jednotlivce či rodiny, ale zároveň poskytovala prostor pro řadu činností a dovedností, které primárně pokrývaly základní potřeby člověka na straně jedné. Na straně druhé formovala směřování členů domácností pro futuro, zvláště v rovině sociálních nebo genderových rolí. V domácnosti panovníků se navíc pohybovali jak urození, tak neurození, vytvářely se různé personálně-sociální vazby nejen mezi členy rodiny, ale i vychovateli, chůvami apod. Pro potřeby fungování domácností vznikaly písemné prameny různých žánrů, stejně jako předměty denní potřeby, které sloužily k praktickému užitku, komfortu nebo zábavě. Téma domácnosti v naznačených směrech bádání tak nejen dvorské prostředí zřetelně prostupuje, ale nabízí i průnik s výzkumy všech sociálních vrstev společnosti, a to jak ve středověku, tak novověku. Mezinárodní konference se na základě takto vymezené koncepce a mezioborového zaměření bude věnovat čtyřem základním okruhům témat:

•    Dvůr a domácnost jako průnik sociálních vrstev
•    Interdisciplinární výzkum a pramenné možnosti k tématu dvorská domácnost                                     (písemné, hmotné, obrazové)
•    Archeologické průzkumy ve vztahu k průzkumu domácností (zejména prostorové souvislosti a       objekty)
•    Výzkum předmětů a nálezů každodenní potřeby k provozu domácností

Délka příspěvku: max. 25 minut
Konferenční jazyky: angličtina, němčina
Místo konání: Konferenční sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9 a kombinovaně – platforma Zoom

Z konference je plánováno vydání odborné publikace či publikování příspěvků ve vědeckém odborném časopise, jehož součástí bude recenzní řízení.

Všechny události
konference, Pro odborníky
29. 11. 2023 – 30. 11. 2023
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 - Staré Město