PhDr. Emil Voráček, DrSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha
+420 225 443 293

Odborné zaměření

ruské a sovětské dějiny 19. – 20. století; sociální a ekonomický vývoj, včetně ruského politického a sociologického myšlení, zejména ruské emigrace: eurasijství a neoeurasijství; Československo a Sovětský svaz ve 20. století; transformace a návrat k demokracii ve středovýchodní Evropě

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1971–1975: vysokoškolské studium (= magisterské), obor: Historie – Politická ekonomie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Československo-sovětské zbrojní obchody a technické kontakty 1935–1938

1976: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1981: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Československo-sovětské hospodářské vztahy 1945–1948

2002: titul DrSc., Akademie věd České republiky, disertační práce: Eurasijství v ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace / Eurasianism in Russian political thought. The fates of one of post-revolutionary ideological directions of Russian between wars emigration

Zahraniční stáže a stipendia

1/1979–2/1980: Institut slavjanovedenija i balkanistiki AN SSSR, Moskva, stáž
9–12/1987: Institut für die Allgemeine Geschichte, AW DDR, Berlin, stáž
11–12/1989: Friedenforschung  Institut, Frankfurt/Main, BRD, stáž
6/1990: Gottfried Herder Institut, Marburg /Lahn., BRD, stáž
11–12/1990: London School of Slavonic and East European Studies, London, United Kingdom, stipendium
1/1991: L’Institut d’Etudes Slaves, Paris, France, stipendium
6–9/1991: Dept. of History, University of Washington, Seattle, WA, USA, stáž
8–9/1992: Institut für die Osteuropa Studien, Wien, stipendium
7/1993: Herder Institut, Marburg/L. BRD, stáž
5–7/1994: Insti¬tut für die politische Wissenschaften, Philosophische Fakultät an der Humboldt Univer¬sität, Berlin, výuka, stipendium
11–12/1995: Historische Kommission Berlin, stipendium
9–10/1995: Institut rossijskoj istorii RAN, Moskva, stáž
8–9/1996: Institut rossijskoj istorii RAN, Moskva, stáž
10–12/1996: Insti¬tut für die politische Wissenschaften, Philosophische Fakultät an der Humboldt Univer¬sität, Berlin, stipendium akad. Senátu Humboldt Univ.
4–5/1997: Institut rossijskoj istorii RAN, Moskva, stáž
10–12/1997: DAAD stipendium, Humboldt Universität, Berlin
11–12/1999: Institut rossijskoj istorii RAN, Moskva, stáž
11/1999: Osteuropa Institut Freie Universität Berlin, stipendium
11–12/2000: Institut slavjanovedenija RAN, Moskva, stáž
11–12/2001: Institut slavjanovedenija RAN, Moskva, stáž
6–7/2002: Institut rossijskoj istorii RAN, Moskva, stáž
2–4/2003: Chuo University, Tokyo, Japan, stipendium
9–10/2004: Institut slavjanovedenija RAN, Moskva, stáž
9–10/2005: Institut slavjanovedenija RAN, Moskva, stáž
10–11/2008: Institut für Zeitgeschichte, München, stáž    
11–12/2008: Institut rossijskoj istorii RAN, Moskva, stáž
6–7/2009: Institut für Zeitgeschichte, München, stáž
12/2011: Soochow University, Centre for Central and Eastern European Studies,Tchaipei, Tchaivan, stipendium
5–6/2019: Jilin University, Changchun, ČLR, výuka, stáž

Mezinárodní granty a projekty

1997: Grant Deutsches akademisches Austauschdienst: Transformation in Ostmitteleuropa. Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen 1989–1996. Gesamtüberblick und zwei Fallstudien. Tschechoslowakei und Ostdeutschland. Vergleich 1997, řešitel: prof. Dieter Segert (Humboldt Universität Berlin), spoluřešitel

Tuzemské granty a významné projekty

1991–1993: Dějiny Sovětského svazu 1945–1991/ History of the Soviet Union 1945–1991, poskytovatel: Grantová agentura ČSAV, reg. č. 93401, hlavní řešitel, příjemce: Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV

1991–1993:  Krize a rozpad sovětského bloku v 70.–80. letech/ The crisis and the collapse of the Soviet bloc in the 70s and 80s, poskytovatel: Grantová agentura ČSAV, reg. č. 93402, hlavní řešitel, příjemce: Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV

1995–1997: Armáda jako nástroj státní integrace SSSR 1923–1941 / Armed Forces as an Instrument of the USSR 1923–1941, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A9015501, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

1995–1997: Místo eurasijství v ruském politickém myšlení / The Place of Eurasianism in the russian political thought, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č. 404/95/0309, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2001–2003: Stalin a sebedestrukce bolševiků. Formování stalinského systému moci v SSSR 1932–1939 / Stalin and Autodestruction of the Bolshevisk. Formation of the Stalinist System of Power in the USSR in 1932–1939, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č.
409/01/0025, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2006–2008: VKS(b), Kominterna a KSČ 1929–1943, vědecká edice dokumentů / VKP(b), Comintern and the Communist Party of Czechoslovakia 1929–1943. Scholarly Edition of Documents, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A800150603, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2008–2012: Komunistická strana Československa a bolševismus / Communist Party of Czechoslovakia and Bolshevism, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č.
409/08/1621, člen týmu, příjemce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav politologie (1999–2010)
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (2010–2015)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hospodářských a sociálních dějin (od 2018–2019)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Slovanský přehled

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

místopředseda Česko-ruské komise historiků a archivářů (od 1999)
člen oborové komise doktorského studijního programu Politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2000–2012)
člen oborové komise doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (od 2010)
člen hodnotící komise Deutsche Akademische Austausch Dienst (1995–2010)
člen poradního sboru Masarykovy demokratické akademie; lektor Masarykovy demokratické akademie (od 2007)
člen expertní komunity Veřejní intelektuálové (konzultativní institut ministra zahraničních věcí České republiky) (od 2014)
vědecký tajemník národního komitétu Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy v ČSFR (nyní v ČR) (1991–2001)
předseda Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy v ČR (2001–2015)
člen Executive Committee of International Council on Central and East European Studies (ICCEES) (od 2000–2015)
člen International Political Science Association (od 2016)
člen Research Committee 08 – Legislative Specialists (RCLS-08; International Political Science Association, IPSA) (od 2016)