doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha
+420 225 443 321

Odborné zaměření

dějiny českých zemí 20. století v evropském kontextu; politické, sociální, církevní, intelektuální dějiny, problematika česko-německých vztahů v moderní době až do současnosti; témata spojená s otázkami vzpomínkové kultury 20. a 21. století 

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1988–1993: magisterské studium (Mgr.), absolvovaný obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Československý rok 1929 / The Czechoslovak Year of 1929

1993–1999: doktorské studium (Ph.D.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Sudetoněmecký katolicismus na křižovatce / The Sudeten German Catholicism at a Crossroads

2009: habilitační řízení (doc.), Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, habilitační práce: Mezi křížem a národem / Between the Cross and the Nation

Mezinárodní granty a projekty

2009–dosud: Das Priesterkolleg St. Augustin / Frintaneum in Wien 1816 bis 1918, Universität Wien, vedoucí projektu: Prof. Dr. Rupert Klieber, Katholische Theologische Fakultät Wien, vedoucí českého autorského týmu

2009–dosud: Bischofslexikon 1806–1918, Universität Wien, vedoucí projektu: Prof. Dr. Rupert Klieber, Katholische Theologische Fakultät Wien a Prof. Dr. Erwin Gatz, Collegio Teutonico Roma (do 5/2011); vedoucí českého autorského týmu

Tuzemské granty a významné projekty

2011–2013: Nacionalismus a antidemokratické tendence v českém a německém katolicismu v meziválečné ČSR / Nationalism And Anti-Democratic Trends In The Czech and German Catholicism In Interwar Czechoslovakia, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P410/11/2348, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2015–2017: Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu / The Papacy, the Curia, and the Catholic Church in the Bohemian Lands 1820–1938. Relationships, Czech Specifics, and the Ultramontanism Phenomenon, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 15-17092S, člen týmu, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 

2017–2019: Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století / The realms of memory in the shaping of modern Czech society in the 19th and in the early 20th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-11309S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Historický ústav (2008–2014)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin (2016)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav světových dějin (2019)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady řady nakladatelství Lit Verlag „Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum“ – společně s Norbertem Spannenbergerem (Leipzig) a Rainerem Bendelem (Tübingen)
člen redakční rady Středočeského sborníku historického
člen redakční rady Sborníku Archivu bezpečnostních složek
člen redakční rady Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka
člen redakční rady Historica scholastica 

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen wissenschaftlicher Beirat Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa e.V. (od 2016)
člen oborové rady Historické vědy doktorského studijního programu Moderní dějiny na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (od 2009)
člen oborové rady v oboru České a československé dějiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (od 2012)
člen oborové rady katedry historie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (od 2014)
člen oborové rady v oboru Soudobé evropské dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (od 2015)
člen Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (od 2009)
člen vědecké rady Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze (od 2013)
člen ediční rady Ústavu pro studium totalitních režimů (od 2014)

Významná ocenění

2006: Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky, významné ocenění Akademie věd České republiky 
2012: Cena předsedy Akademie věd České republiky za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
2019: Cena Akademie věd České republiky za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za vědecký výsledek Československo. Dějiny státu / Czechoslovakia. History of the State, člen autorského týmu