doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

předseda Rady pracoviště  
vedoucí vědecký pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin
zástupce vedoucího Centra právněhistorických studií  

Praha
+420 225 443 286

Odborné zaměření

politické dějiny 20. století (mezinárodní vztahy a druhá světová válka, antinacistický a antifašistický odpor), edice řady Dokumenty československé zahraniční politiky 1918–1945 (vedoucí projektu)

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1982–1987: vysokoškolské (= magisterské), obor: Čeština – dějepis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Pardubicko za nacistické okupace a jeho podíl na národněosvobozeneckém boji českého lidu 1939–1942

1991: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1999: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), Historický ústav Akademie věd České republiky, disertační práce: Československý odboj v Polsku 1939 / Czechoslovak Resistance in Poland 1939

2001: titul DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, disertační práce: Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945 / From the Alliance to the Rift. Relationships between Czechoslovak and Polish Exile Representations 1939–1945

2009: habilitační řízení (doc.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitační práce: Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady / Downfall and dawn of the Czechoslovak diplomacy. March 15, 1939 and Czechoslovak diplomatic missions

Zahraniční stáže a stipendia

1997, 2000, 2007: Stanford University, Hoover Institution Archives

Mezinárodní granty a projekty

2017–2019: Political culture in Central Europe from Middle Ages to XX century / Politická kultura střední Evropy od středověku do 20. století, poskytovatel: AV ČR, bilaterální mobilitní projekt, reg. č. PAN-17-16, odpovědný řešitel, příjemci: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Tuzemské granty a významné projekty

1997–1998: Milan Hodža a slovenská otázka v československém zahraničním odboji za II. světové války, poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy, člen týmu, řešitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

1997–1999: Československo - sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945, Dokumenty, svazek 1–2 / Czechoslovak-Soviet relations in diplomatic negotiations between 1939-1945. Documents, volumes 1, 2; poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/97/0053, člen týmu, příjemce: Ministerstvo vnitra ČR

1997–2002: Dokumenty československé zahraniční politiky / Documents of Czechoslovak foreign policy, poskytovatel: MZV ČR, program: Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů, reg. č. RB4/21/97, hlavní řešitel, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

2001–2002: Dekrety prezidenta republiky z let 1940–1945 ve světle vývoje československého, resp. českého právního řádu a z hlediska jeho kompatibility s právem EU / The presidential decrees of 1940–1945 in the development of Czechoslovak/Czech law and compatibility with the EU, poskytovatel: MZV ČR, program: Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů, reg. č. RB17/18/01, člen týmu, příjemce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

2002–2003: Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940–1945 / Czechoslovak-French Relations in Diplomatic Negotiations 1940–1945, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/02/0795, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2002–2004: Dokumenty československé zahraniční politiky / Documents of Czechoslovak foreign policy, poskytovatel: MZV ČR, program: Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů, reg. č. RB4/21/02, hlavní řešitel, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

2005–2007: Československá zahraniční politika v letech 2. světové války 1939–1945 / Czechoslovak Foreign Policy during WWII 1939–1945, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/05/2380, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

2005–2007: Dokumenty československé zahraniční politiky - III / Documents of Czechoslovak Foreign Policy, poskytovatel: MZV ČR, program: Moderní společnost - Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů, reg. č. RM01/16/05, hlavní řešitel, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

2006–2008: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1939) a jejich místo ve střední Evropě / Czechoslovak law and legal science in the interwar period (1918–1939) and their place in Central Europe, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 407/06/0039, člen týmu, příjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2006–2008: VKS(b), Kominterna a KSČ 1929–1943, vědecká edice dokumentů / VKP(b), Comintern and the Communist Party of Czechoslovakia 1929–1943. Scholarly Edition of Documents, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A800150603, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2007–2008: Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940–1941 / Records from meetings of Czechoslovak government in London 1940–1941, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/07/0962, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

2008–2010: Dokumenty československé zahraniční politiky / Documents of Czechoslovak Foreign Policy, poskytovatel: MZV ČR, program: Moderní společnost - Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů, reg. č. RM 14/02/08, hlavní řešitel, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

2009–2010: Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1942 / Records from the meetings of Czechoslovak government in London 1942, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/09/1131, spoluřešitel, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2009–2011: Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu 1938 / The Statute of nationalities and the efforts on the solution of minority question in Czechoslovakia 1938, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A800150901, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2009–2011: Právní formy perzekuce v letech 1939–1960 – srovnávací aspekty / Legal forms of persecution in the years 1939–1960 – comparative aspects, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 407/09/1092, člen týmu, příjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, spolupříjemce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

2010: Přehled tzv. náhradových dohod uzavřených bývalým Československem a jejich vztah k majetkoprávním otázkám celého poválečného období / Overview replacement agreements called the former Czechoslovakia and their relationship to issues property rights entire postwar period, poskytovatel: MZV ČR, program: Moderní společnost - Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů, reg. č. RM 10/02/10, člen týmu, příjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2011: Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920. Dokumenty československé zahraniční politiky / Czechoslovakia at the Paris Peace Conference 1918–1920. Documents of Czechoslovak foreign policy, poskytovatel: MZV ČR, reg. č. RM06/01/11, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2011–2012: Biografický slovník československých diplomatů 1918–1992, vývoj organizační
struktury MZV Československa a čs. diplomacie v letech 1919–1992, poskytovatel: MZV ČR, reg. č. RM 07/01/11, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2011–2015: Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1943–1945 / Records of the meetings of the Czechoslovak Exile Government in London 1943–1945, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P410/11/1944, spoluřešitel, příjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, spolupříjemci: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

2012–2015: Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj / Problems regarding the legal status of minorities in praxis and its development in long term perspective, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF12P01OVV013, člen týmu, příjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2014–2016: Informační portál „Dokumenty československé zahraniční politiky“ / Informative portal “Documents of Czechoslovak foreign policy”, poskytovatel: TA ČR, program: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA, identifikační kód: TB030MZV001, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2015–2016: Doplnění informačního portálu „Dokumenty československé zahraniční politiky“, část II / Addition to information server “Documents of Czechoslovak foreign policy”, part II, poskytovatel: TA ČR, program: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA, identifikační kód: TB940MZV004, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2016‒2020: Český historický atlas / Czech Historical Atlas, poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG16P02H010, člen týmu, konsorcium příjemců, příjemce – koordinátor: Historický ústav AV ČR, v. v. i., příjemce: Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Ústav historických věd (od 2003)

Členství v redakčních radách

vedoucí redaktor časopisu Moderní dějiny
člen redakční rady časopisu Slovanský přehled
člen redakční rady Východočeského sborníku historického
člen redakční rady časopisu Právněhistorických studií 

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Učené společnosti České republiky (od 2018)
člen Českého národního komitétu historiků (od 2017)
člen Comenius Academic Club New York (od 2017)
člen Komisji Najnowszych Dziejów Słowian při Mezinárodním kongresu slavistů (od 2013)
člen Česko-slovenské komise historiků (od 2010)
člen Česko-britského fóra historiků, Senior Chamber (od 2010)
člen Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków (od 2006)
předseda Česko-ruské komise historiků a archivářů (od 2004)
člen Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací z oboru 6.1 humanitné vedy – historické vedy na Historickém ústavu Slovenské akadémie vied 
člen Komise pro obhajoby doktorských disertací AV ČR (DSc.) (od 2003)
člen Rady pro zahraniční styky Akademie věd České republiky (2008–2017)
člen Koordinační komise Akademie věd České republiky pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně (od 2017)
člen vědecké rady Historického ústavu AV ČR (2002–2007)
člen Rady Historického ústavu AV ČR (od 2007), od 2012 její předseda
člen oborové rady doktorského studijního programu Historické vědy studijního oboru České dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2003–2015)
člen oborové rady doktorského studijního programu Soudobé evropské dějiny na Fakultě humanitních studií UK (od 2014)

Významná ocenění

2003: Nagróda Główna w Konkursie im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego za knihu Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945, Uniwersytet Jagielloński a Polske Towarzystwo Historyczne  – Oddział Kraków 

2004: Cena Akademie věd České republiky za mimořádný vědecký výsledek za knihu Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945

2012: Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou práci za rok 2012 (spolu s J. Kuklíkem) za knihu Osvobozené Československo očima britské diplomacie

2019: Cena Akademie věd České republiky za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za vědecký výsledek Československo. Dějiny státu / Czechoslovakia. History of the State, člen autorského týmu

2020: Cena Akademie věd České republiky za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za vědecký výsledek Český historický atlas, člen autorského týmu

2020: nejvyšší resortní medaile ministra obrany ČR Zlatá lípa

2021: nejvyšší resortní medaile ministra zahraničních věcí ČR Za zásluhy o diplomacii

2023: čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

2023: Zlatá medaile polského ministra školství a vědy „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas“