Mgr. Jitka Močičková, Ph.D.

postdoktorandka Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha
+420 225 443 260

Odborné zaměření

historická geografie, historická kartografie, dějiny kartografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2006–2009: bakalářské studium (Bc.), obor: Archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Soubor rukopisných map k proměnám krajiny Plzeňska v období raabizace koncem 18. století / Collection of manuscript maps to the landscape’s changes of Pilsen region in the time of raabisation (end of the 18th century)

2009–2012: magisterské studium (Mgr.), obor: Archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: České kraje v historickogeografických proměnách / Czech Provinces and their Development in the Historical Geographical Context

2012–2022: doktorské studium, obor: Pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Dějepisné atlasy 1848–1989 a středoevropský prostor / Historical Atlases 1848–1989 and Central European Area (vedoucí práce: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.)

Zahraniční stáže a stipendia

2009–2010: Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell‘Antichità

2022: Universität Erfurt, Forschungskolleg Transkulturelle Studien / Sammlung Perthes (Gotha)

Tuzemské granty a významné projekty

2011–2015: TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví / TEMAP – Technology for Access to Czech Map Collections: Methodology and Software for Protection and Re-use of National Cartographic Heritage, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF11P01OVV003, členka týmu v letech 2011–2012, hlavní příjemce: Moravská zemská knihovna v Brně, příjemci: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

2016–2020: Český historický atlas / Czech Historical Atlas, poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), identifikační kód: DG16P02H010, členka týmu, hlavní příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; příjemce: Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Výuka

Katedra archivnictví a pomocných věd historických, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 2017)

Ocenění

2020: Cena Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za: Český historický atlas
2020: Cena nakladatelství Academia za rok 2019 v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce za rok 2019: Český historický atlas
2020: Mapa roku 2019 Atlasy, soubory a edice map, Česká kartografická společnost za: Český historický atlas