PhDr. Jan Květina, Ph.D.

vedoucí Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin  
postdoktorand Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha
+420 225 443 293

Odborné zaměření

politické myšlení raného novověku a osvícenství, politické dějiny Polska a střední Evropy, republikanismus, nacionalismus, diskurzivní analýza, didaktika dějepisu a společenských věd

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2005–2008: bakalářské studium (Bc.), obor: Politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Neoslavismus a polská otázka / Neoslavism and the Polish Question

2005–2009: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Otázka stability moci v polském státě: analýza politického rozhodovacího procesu za vasovské dynastie / The problem of stability of power in the Polish state: analysis of the political decision-making process during the Vasa dynasty

2008–2010: magisterské studium (Mgr.), obor: Politické teorie a současné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, závěrečná práce: Otázka národního vývoje v politických koncepcích polských elit na počátku 20. století / The Problem of the National Progress in the Political Conceptions of the Polish Elites at the Beginning of the 20th Century

2010–2011: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, rigorózní práce: Otázka národního vývoje v politických koncepcích polských elit na počátku 20. století / The Problem of the National Progress in the Political Conceptions of the Polish Elites at the Beginning of the 20th Century

2015: doplňující pedagogické studium – učitel střední školy, Univerzita Hradec Králové, závěrečná práce: Aplikace a meze pluralismu ve výuce společenských věd v liberálně-demokratickém paradigmatu / Application and Limits of Pluralism in Social Science Education within Liberal-Democratic Paradigm

2011–2018: doktorské studium (Ph.D.), obor: Politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského / Republican Myth of Polish Aristocracy: Early Modern Concept of Political Identity developed by Stanislaw Orzechowski and Andrzej Frycz Modrzewski

Zahraniční stáže a stipendia

2013: workshop Whither Europe? European Integration in Transformation, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2014: Early Modern Philosophy Seminar, Institute of Intellectual History, University of St Andrews
2014: IEP-Europaeum Policy Seminar: Policy-Making inside Europe?, Brussels, Belgium
2016–2017: Somerville College, University of Oxford (Academic Visitor and Fellow-researcher)
2018: University of Łódź (visiting lectures)

Mezinárodní granty a projekty

2016–2017: Jagiellonians. Dynasty, Memory and Identity in Central Europe, History Faculty, University of Oxford, hlavní řešitel: Natalia Nowakowska, PhD., Academic Visitor and Fellow-researcher

Tuzemské granty a významné projekty

2012–2014: T. G. Masaryk a Slované / T. G. Masaryk and Slavs, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P410/12/1136, člen týmu, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2018: Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu, poskytovatel: MŠMT ČR, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154, odborný garant, příjemce: Univerzita Hradec Králové

Výuka

Ústav politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (od 2012)
Metropolitní univerzita Praha (od 2017)
Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové (2007–2020)