Mgr. Bc. Aneta Kancírová (Kubalová), Ph.D.

postdoktorandka Oddělení dějin raného novověku (rodičovská dovolená)

Praha
+420 225 443 238

Odborné zaměření

konfesní kultura raného novověku, luterské kazatelství, nábožensky vzdělavatelná literatura, politická kázání, raně novověké dějiny Saska, gender

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2010–2015: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – česká filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, diplomová práce: Výzkum recepce luterské reformy manželství a vnímání panenského stavu v textech předbělohorských nekatolíků / Research on the Reception of Lutheran Reform of Marriage and Perception of Virginity in the texts of Protestants before 1620

2013–2016: bakalářské studium (Bc.), obor: Archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, bakalářská práce: Inventář k osobnímu fondu Leoše Kubíčka / The Inventory of the Personal Fund of Leoš Kubíček

2016–2019: doktorské studium (Ph.D.), obor: Obecné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, disertační práce: Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku.  Matyáš Hoë z Hoëneggu (1580–1645) a jeho kazatelská aktivita v předvečer a v průběhu třicetileté války / Sermon as a Medium of Confessional and Political Communication in the Early Modern Period. Matthias Hoë von Hoënegg (1580–1645) and His Preaching Activity on the Eve and during the Thirty Years’ War

Zahraniční stáže a stipendia

8/2016: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
4–6/2017: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (stipendijní pobyt: Rolf und Ursula Schneider-Stiftung) 
1/2018: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (stipendijní pobyt: Dr. Günther Findel-Stiftung/Fußnotenfonds)
3/2018: Österreichische Nationalbibliothek (Ceepus, OeAD)
5/2018: Sächsische Landesbibliothek - Staats - und Universitätsbibliothek Dresden
9/2018: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
2/2019: Österreichische Nationalbibliothek (Ceepus, OeAD)

Tuzemské granty a významné projekty

2016: Mezi normou a realitou. Gender jako historiografický koncept v teorii i praxi / Between Norm and Reality. Gender as the Historiographic Concept in Theory and Practice; IGA, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, členka týmu

2017: Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk III. / Society in the Historical Development from the Middle Ages to the Modern Age III.; IGA, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, členka týmu

2017–2018: Martin Luther na hranici: luteránská reformace, Sasko a Čechy – kontakty, reflexe, šíření / Martin Luther on the Border: Lutheran Reformation, Saxony and Bohemia – Contacts, Reflection and Expansion; IGA, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, hlavní řešitelka

2018: Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk IV. / Society in the Historical Development from the Middle Ages to the Modern Age IV.; IGA, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, členka týmu

2019: Společnost v historickém vývoji od pravěku po moderní věk V. / Society in the Historical Development from the Prehistoric Times to the Modern Age V.; IGA, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, členka týmu

2020–2022: Konfesní pluralita a knižní kultura v prostředí jednoty bratrské na počátku 17. století / Confessional Plurality and Book Culture in the Context of Bohemian Brethren at the Beginning of the 17th Century; GAČR, č. 20-10953S, členka týmu

Výuka

Katedra historie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (2016–2019)