Mgr. Jiří Just, Th.D.

vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku

Praha
+420 225 443 248

Odborné zaměření

náboženské dějiny zemí Koruny české v evropském kontextu v období raného novověku
nekatolické konfesní kultury, zejména jednota bratrská, její literární činnost a knižní kultura

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1997–2004: magisterské studium (Mgr.), obor: Evangelická teologie, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Italský humanismus a Jednota bratrská. Dílo F. Petrarky a L. Vally ve spisech českých bratří do doby Lukáše Pražského

2004–2007: doktorské studium (Th.D.), obor: Historická teologie, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Biblický humanismus Jana Blahoslava / The Biblical Humanism of Jan Blahoslav

Zahraniční stáže a stipendia

2002–2003: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
4–5/2009: Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, stipendium Andrew W. Mellon Foundation

Mezinárodní granty a projekty

od 2011: Acta Unitatis Fratrum – Regestenedition. Akta jednoty bratrské – regestová edice, projekt Česko-německé komise pro vydání Akt Jednoty bratrské pověřené ředitelstvím Evropské provincie Jednoty bratrské (Tschechisch-deutsche Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum im Auftrag der Direktion der Europäisch-Festländischen Provinz der Evangelischen Brüder-Unität), člen týmu

Tuzemské granty a významné projekty

2008–2010: Bratrská biskupská sídla jako komunikační centra nekatolické opozice mezi Majestátem a českým povstáním / Bishopsʼ Residences of the Unity of Brethren as Communications Centres of Non-Catholic Opposition between the Letter of Majesty and the Bohemian War, poskytovatel: GA ČR, program: Postdoktorandské granty, reg. č. 401/08/P544, hlavní řešitel, příjemce: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

2010–2013: Europa humanistica. Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 1470–1600 / Europa humanistica. Literary and language reception of texts of the Antiquity in the Czech lands from 1470 to 1600, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č. P406/10/0591, člen týmu, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

2014–2018: Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520–1620. Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v předbělohorských českých zemích / Evangelical Church Ordinances in Bohemia and Moravia between 1520 and 1620. To the cognition of multi-confessionality and noble confessionalisation in Czech lands, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č. 14-23509S, člen týmu, příjemce: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2016–2018: Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených a její proměny v 1. polovině 17. století / Bohemian Brethren Nobility in Bohemia and Moravia. Formation of noblemen´s confessional identity and its changes in the 1st half of the 17th century“, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č. 16-11332S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Studia Comeniana et historica